Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 maja 2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 27 czerwca 2023 r.

 

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Łomża oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i innych zainteresowanych podmiotów z terenu Miasta Łomża.

 

Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest udostępniony poprzez:

– zamieszczenie na stronie internetowej Miasta Łomża http://www.lomza.pl/ w zakładce „Rewitalizacja”,

– zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży http://www.lomza.pl/bip/,

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

Mieszkańcy Łomży, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe i inne zainteresowane podmioty mają możliwość w okresie trwania konsultacji wyrażenia opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Miasta Łomża http://www.lomza.pl/ w zakładce „Rewitalizacja”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.lomza.pl/bip/; dostępnego również w wersji papierowej w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1, 18-400 Łomża, pokój 5), od dnia 26 maja do 27 czerwca 2023 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.lomza.pl; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża; lub osobiście do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Zapraszamy na wydarzenia konsultacyjne, będą to:

·         19.06.2023 r. o godz. 17.00 w Łomży, ul. Krzywe Koło 1 – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”. Debata z udziałem Prezydenta lub Zastępcy Prezydenta Łomży o obszarze rewitalizacji połączona z wykładem o zasadach planowania i prowadzenia rewitalizacji;

·         20.06.2023 r. o godz. 17.00 w Łomży, ul. Krzywe Koło 1 – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”. Otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem Prezydenta lub Zastępcy Prezydenta Łomży.

                                                                                      

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport, który będzie opublikowany na stronie internetowej www.lomza.pl.

 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. 26 maja 2023 r.