Zasady udzielania dotacji w ramach tzw. „małych grantów” określa art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego Prezydent Miasta Łomży, uznając celowość realizacji zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
– wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
– zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
– łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000 zł.

Aby otrzymać dofinansowanie w tym trybie, Miasto Łomża musi dysponować wolnymi środkami w budżecie na dany rodzaj zadania publicznego. Czy Miasto Łomża posiada środki do podziału w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można sprawdzić > TUTAJ <

Dotychczas organizacja pozarządowa, która chciała ubiegać się o pozyskanie środków w trybie pozakonkursowym, składała ofertę na formularzu obowiązującym także w trybie konkursowym (wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku).

Od 10 maja 2016 r. formularz oferty i sprawozdania będzie znacznie uproszczony. Część merytoryczna składa się tylko z dwóch pól – opisu zadania i rezultatów. Zdecydowanie prostszą konstrukcję ma też kosztorys (budżet). Zrezygnowano z pozostałych pól w tym z harmonogramu. Do zadań realizowanych w tym trybie stosować należy ten sam ramowy wzór umowy, który obowiązuje przy otwartych konkursach ofert.

za www.ngo.pl