Funkcję likwidatora pełni pan Jacek Żukowski. Stowarzyszenia Kulturalnego Bonar za pośrednictwem likwidatora wzywa ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia do ich zgłoszenia ustanowionemu likwidatorowi w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, w formie e-mail na wskazany adres: bonar.lomza@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 3, 18 – 400 Łomża.