W Kongresie wzięli udział jako prelegenci i eksperci przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, małopolskich samorządów i rad seniorów zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu o Współpracy Rad Seniorów oraz Redaktor Naczelny Głosu Seniora.
     W pierwszym dniu obrad skoncentrowano się na temacie „Rozwój Rad Seniorów w Polsce szansą na partycypację osób starszych w życiu publicznym”. Wystąpienia gości dotyczyły partycypacji osób starszych w życiu publicznym w Europie i na świecie, a także planowania strategicznego w rozwoju Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów oraz rad seniorów w Polsce w kontekście założeń do strategii działania Porozumienia oraz rad seniorów. Przedstawiony też został program „Gmina przyjazna seniorom” propagujący wdrażanie w samorządach polityk senioralnych.
     Drugi dzień poświęcony był życiu seniorów w czasie pandemii. Prelegenci przedstawili fakty i mity o Covid-19, mówili jak nie dać się zarazić, jak sobie radzić z poczuciem zagrożenia i niepewności. Podkreślono także rolę rad seniorów i środowisk prosenioralnych we wsparciu ludzi starszych w czasie zagrożenia epidemicznego, a także przedstawiono sposoby aktywizowania osób starszych w czasie pandemii. Kongres zdominował temat „Strategii Rozwoju i Działania Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów oraz Rad Seniorów w Polsce”. W trakcie dyskusji i warsztatów omówiono założenia do strategii, planowane zadania do realizacji, sposoby ich realizacji oraz planowane efekty. Założenia przyjęto na podstawie diagnozy potencjału i doświadczenia 10 rad seniorów z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Przyjęto pokongresowe założenia do strategii w obszarach:
– misji – reprezentowanie interesów środowisk osób starszych;
– wizji – aktywne uczestniczenie rad seniorów w budowaniu programu polityki senioralnej od szczebla lokalnego do szczebla centralnego;
– wartości – partycypacja i współprzywództwo seniorów;
– działań programowych – zwiększanie liczby Rad Seniorów, w tym w Ogólnopolskim Porozumieniu o Współpracy Rad Seniorów oraz ustanowienie skutecznego przedstawicielstwa w pracach Parlamentu, Rządu i samorządu wszystkich szczebli.
     Drugie wydarzenie to Forum Podlaskich Rad Seniorów zorganizowane w Białymstoku przez Stowarzyszenie Szukamy Polski na podsumowanie projektu Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, które odbyło się 18 grudnia 2020 roku pod hasłem „Tworzymy standardy jakości pracy i przejrzystości działania”. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów powstał w 2020 roku dzięki środkom z Programu ASOS, a jego zadaniem jest wspieranie rad seniorów działających w województwie podlaskim. Obecnie jest ich 16. Każda z rad ma inne potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska, w którym funkcjonuje, ma często różne priorytety, ale wszystkie mają charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny.
     Dzięki udziałowi w projekcie rady miały możliwość uczestniczenia w szkoleniach, skorzystały z doradztwa, otrzymały vouchery na rozwój i promocję, a także szansę na wymianę doświadczeń, podzielenie się dobrymi praktykami i integrację. W ramach projektu zrealizowano m.in. 10 wizytówek filmowych rad seniorów, filmową relację z przebiegu projektu, zorganizowano I Podlaski Kongres Rad Seniorów w Supraślu, wydano gazetę „Senior Podlaski” oraz przygotowano „Poradnik dla rad seniorów województwa podlaskiego. Pytania i odpowiedzi.” Znajdują się w nim m.in. składy osobowe poszczególnych rad, kontakty mailowe, informacje o działalności, a także wskazówki dotyczące m.in. sposobów na pozyskanie funduszy. Łomżyńska Rada Seniorów uczestniczyła aktywnie w projekcie i dzięki uzyskanemu voucherowi przygotowała materiały związane z wizualizacją Rady: rollup, koszulki, wizytówki, notatniki i torby.
     Ważnym tematem podjętym na Forum były standardy powoływania i funkcjonowania rad w naszym województwie. Najbliższy czas członkowie podlaskich rad seniorów poświęcą właśnie temu tematowi. Pomoc oferuje Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów oraz ekspert w standaryzacji rad seniorów – Łukasz Cieśliński Wiceprezes Zarządu Pracowni Pozarządowej z Koszalina. Podczas Forum Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, jako osoba zaangażowana w sprawy seniorów zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby nic nie przeszkodziło w dalszym funkcjonowaniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów w roku 2021. Dodatkowo zadeklarował, że będą podejmowane działania, mające na celu zapewnienie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na potrzeby środowiska osób starszych.

Grażyna Czajkowska
Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów