26 września na oficjalnej stronie internetowej miasta www.lomza.pl oraz w zakładce „Organizacje pozarządowe” ukazało się wspomniane  zarządzenie i projekt poddawanego konsultacjom programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Pod materiałami tymi stworzono specjalnie na okoliczność konsultacji możliwość dodawania własnych wypowiedzi i komentarzy do Rocznego Programu. Jednocześnie materiały te – z prośbą o rozpropagowanie – zostały przekazane mediom. Niektóre wykorzystały je w swoich publikacjach.
Strony internetowe miasta z Rocznym Programem zarejestrowały od 26 września do wtorku drogą elektroniczną w sumie  166 odwiedzin. Żadna z osób wchodzących na strony nie skorzystała z możliwości wyrażenia swojej opinii na temat programu.
Wpłynęły natomiast dwa dokumenty na piśmie. 11 października Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży  w piśmie podpisanym przez  Dyrektora Biura Jana Szymańskiego  zwraca uwagę, że organizacja pozarządowa, dzięki gronu wolontariuszy, sponsorów jest w stanie taniej i dobrze realizować zadania, które znajdują się w strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta, a których systematycznie przybywa. Niezrozumiały w tej sytuacji – zdaniem Towarzystwa – jest fakt, że przy rosnących potrzebach, maleją co roku środki finansowe, mimo że nigdy nie były wystarczające. Dotyczy to zwłaszcza  profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznej oraz opieki społecznej w takich dziedzinach jak dożywianie ubogich, prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych i poradnictwo obywatelskie. Trudności finansowe ograniczają w poważnym stopniu możliwości funkcjonowania powołanego przy Towarzystwie zespołu ekspertów. „Zaplanowanie wyższych środków w budżecie na 2012 rok dla organizacji pozarządowych w zakresie opieki społecznej niż 100.623 zł umożliwi realizację zadań i nie dopuści do ograniczania tak potrzebnej działalności” – konkluduje w swoim piśmie dyrektor Jan Szymański  z Oddziału Okręgowego  Towarzystwa.
Druga opinia  wpłynęła 21 października ze Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego – podpisała ją prezes Zarządu Alicja Moroz – Rutkowska. Pani Prezes zwraca uwagę, że miasto Łomża nie przeznaczyło w 2011 roku żadnych środków na poradnictwo obywatelskie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budzi to uzasadnione – zdaniem pani prezes obawy, że wobec umieszczenia identycznej kwoty w projekcie Rocznego Programu na rok 2011, tak samo będzie w roku przyszłym, co uniemożliwi ogłoszenie konkursu na realizację tego zadania. Łamie to – zdaniem pani prezes – postanowienia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta do 2020 roku. Pismo prezentuje także obszernie bogatą, szeroką i niewątpliwie bardzo pożyteczną działalność Stowarzyszenia; zawiera też wniosek o stosowne zwiększenie kwoty przewidzianej w projekcie Rocznego programu Współpracy na 2012 rok.
Ostatnim elementem tegorocznych konsultacji Programu było wtorkowe spotkanie dyskusyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych w Ratuszu. Z zaproszenia Prezydenta Miasta  skorzystało kilkadziesiąt osób. Spotkanie prowadziła Zastępca Prezydenta Łomży, Mirosława Kluczek. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi elementami Rocznego Programu Współpracy oraz z wynikami dotychczasowych konsultacji w gronie komórek i pracowników Urzędu Miejskiego oraz w internecie. W dyskusji głos zabrało kilkanaście osób. Swoje pytania, uwagi i propozycje do programu – poza już wymienionymi – złożyli m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia EDUKATOR, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego STOPKA, Hospicjum pod wezwaniem ŚWIĘTEGO DUCHA, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Stowarzyszenia ZDROWIE i TRZEŻWOŚĆ, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Wypowiedzi dotyczyły najczęściej finansowych form współpracy miasta z organizacjami – prawie wszyscy postulowali konieczność zwiększenia nakładów miasta na tzw. Trzeci Sektor. Wszystkie wypowiedzi zostały zaprotokółowane i wraz z pozostałymi materiałami zebranymi w trakcie konsultacji zostaną przekazane Radzie Miejskiej w Łomży, która do końca listopada ma uchwalić Roczny Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi.