Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego w ciągu dwóch lat swojej działalności analizowała i opiniowała projekty dokumentów, m.in. Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi, Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, projektu budżetu Miasta czy Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej. Jej członkowie wyjeżdżali na fora RDPP w województwie i innych regionach Polski, uczestniczyli w projekcie „Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, w ramach którego szkolili się i pracowali roboczo nad standardami powoływania i funkcjonowania RDPP. Brali też udział w spotkaniach w ramach tworzenia Programu Rozwoju Łomży. Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaangażowała się także w prace grupy roboczej współtworząc wraz z Urzędem Miejskim projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

ŁRDPP tworzyło 12 osób, w tym: 3 przedstawicieli Rady Miejskiej Łomży, 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomży, 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ostatni skład ŁRDPP:

Józef Babiel
Anna Bigiej
Grażyna Czajkowska
Danuta Gieraga
Edward Matejkowski
Janusz Mieczkowski
Renata Nerkowska
Stanisław Oszkinis
Joanna Salwa-Anucińska
Henryk Sierzputowski
Andrzej Wojtkowski
Tomasz Wróblewski

Dziękujemy członkom ŁRDPP za wspólną pracę.