Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać oferty na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie:

kultury i dziedzictwa narodowego

turystyki i rekreacji

turystyki i rekreacji – prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej  

ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu