Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się do wspólnej pracy i starań na rzecz rozwoju naszego miasta – poprzez wypełnienie tzw. KARTY DZIAŁAŃ.

Szukamy propozycji, które dadzą możliwość działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Łomży poprzez współpracę społeczności i aktywną partycypację wielu środowisk.

Zgłaszać można zadania, inwestycje, wydarzenia i wszelkie inicjatywy, które wpłyną na rozwój naszego regionu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

Zgłoszone projekty będą stanowiły podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków własnych oraz planowanych do pozyskania funduszy zewnętrznych.

Działania mogą zgłaszać przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, instytucje, rady osiedli, wszyscy zainteresowani mieszkańcy lub grupy mieszkańców.

 

W wyniku zakończonego pierwszego etapu prac Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Miasta Łomża (PRMŁ) sformułował m.in. wizję i cele strategiczne.

 

Wizję Łomży w 2020 roku można zawrzeć w 3 sformułowaniach:

¨  Łomża miastem innowacyjnej przedsiębiorczości

¨  Łomża miastem ludzi uczących się

¨  Łomża miastem ludzi pracujących

 

 WYZNACZONE CELE STRATEGICZNE:

CEL STRATEGICZNY I

CEL STRATEGICZNY II

CEL STRATEGICZNY III

Innowacyjna przedsiębiorczość 

Kształcenie dla pracy

 

Aktywność zawodowa jako droga do przezwyciężenia problemów społecznych

Łomża miastem innowacyjnej przedsiębiorczości

Łomża miastem ludzi uczących się

Łomża miastem ludzi pracujących

Cel horyzontalny I: Kultura, edukacja i sport jako baza rozwoju społeczno-gospodarczego

Cel horyzontalny II: Infrastruktura jako baza rozwoju społeczno-gospodarczego

 

 

Prosimy o opisy działań w formie poniższych punktów:

1)      Cel strategiczny – wybierając jeden z trzech wyznaczonych celów strategicznych

2)      Nazwa działania – podając tytuł zadania/projektu

3)      Cel i uzasadnienie działania – Co chcemy osiągnąć dzięki realizacji pomysłu? Jakie będą korzyści dla naszego regionu?

4)      Opis projektu – Jaka jest idea projektu? Co ma być zrealizowane, jak ma być zrealizowane?

5)      Komplementarność z innymi celami i działaniami – czy podejmowane działania uzupełniają inne działania/projekty, które są skierowane na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu.

6)      Interesariusze – interesariusze projektu/zadania, czyli wszystkie jednostki, które mają wpływ na przebieg i rezultaty projektu. Mogą oni wpływać lub podlegać oddziaływaniu projektu zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Jak i z kim można współpracować przy realizacji zadania? Czy przewidywana jest współpraca np.: z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi?

7)      Grupy docelowe – osoby, do których skierowany jest projekt/zadanie, tzw. odbiorcy projektu/zadania

8)      Przedsięwzięcia do wykonania/główne działania/etapy realizacji – wymienić jakie są główne etapy realizacji zadania/projektu

9)      Budżet i sposób finansowania oraz inne niezbędne zasoby – szacunkowe koszty realizacji, źródła sfinansowania zadania np. środki unijne (jaki program UE), środki budżetu miasta, sponsorzy

10)    Termin realizacji – planowany czas trwania zadania

 

Uwagi dodatkowe:
– gwarantujemy uszanowanie wszelkich praw autorskich,
– zgłaszać można zarówno małe, jak i wieloletnie projekty.

 

Swoje pomysły można zgłaszać do dnia 22 lipca 2015 r. wybierając:

wersję papierową – przesyłając do Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży (18-400 Łomża, Stary Rynek 14, pokój nr 110)

lub

wersję elektroniczną – przesyłając na adres: joanna.pliszewska@um.lomza.pl

Dodatkowe informacje dot. naboru Kart Działań oraz Programu Rozwoju Miasta Łomża są dostępne pod linkiem http://www.lomza.pl/index.php?k=169, osoba do kontaktu: Joanna Pliszewska, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego, tel.: 086 215 67 98

 

Dziękujemy !                                         

Prezydent Miasta oraz Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Miasta ŁomżaPoniżej do pobrania KARTA DZIAŁANIA w wersji edytowalnej.