„Podlaskie Otwarte” (współrealizacja – Podlaska Sieć Pozarządowa) – projekt jest rozwinięciem i uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa  Podlaskiego do 2020 roku w obszarze otwartości czyli wielokulturowości, współpracy, partnerstwa i kontaktów transgranicznych z wypracowaniem rozwiązań w zakresie rozwoju kapitału społecznego województwa (zgodnie z diagnozą w strategii). W ramach projektu, w środowiskach lokalnych odbędzie się m.in.: cykl 7 subregionalnych, moderowanych spotkań roboczych (w tym także w Łomży), których celem będzie zwiększenie udziału mieszkańców, w tym liderów, w życiu publicznym i pokazanie im, że można mieć realny wpływ na kreację i realizację wizji rozwoju województwa. Cykl spotkań „Biblioteki żywych książek” realizowany będzie w 14 powiatach (w tym również w Łomży); tematy wiodące: edukacja, animacja dot. transgraniczności, wielokulturowości i rozwoju kapitału społecznego.
„Dobre rady; modelowe rozwiązania Rad Działalności Pożytku Publicznego”. Projekt będzie realizowany na terenie województwa podlaskiego w partnerstwie 4 organizacji Sieci SPLOT (podlaskie reprezentuje OWOP). W projekcie będą uczestniczyć członkowie istniejących Rad Działalności Pożytku Publicznego i środowiska dopiero przygotowujące się do powołania Rad. Urząd Miasta w Łomży również zgłosił zainteresowanie udziałem w projekcie.
1) konkurs „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym”
Konkurs będzie realizowany wspólnie przez Wojewodę Podlaskiego, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Podlaską Sieć Pozarządową. Został opracowany regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy, które zostaną zarekomendowane Wojewodzie Podlaskiemu.
2) organizacja Forum Inicjatyw Pozarządowych w dniach 24-25 czerwca 2014 r.
W ramach projektu „Ogólnopolska debata III sektor dla Polski” Podlaska Sieć Pozarządowa będzie współpracować przy realizacji wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, zaplanowanego na 24-25 czerwca 2014r. Udział organizacji w Forum będzie nieodpłatny – koszty noclegów, wyżywienia, wynajęcia sal pokrywa SPLOT.
Forum będzie doskonałą okazją spotkania się środowisk związanych z trzecim sektorem. Zachęcamy wszystkie organizacje do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu. Szczegóły wkrótce.

Członkowie Podlaskiej Sieci Pozarządowej
Grażyna Czajkowska
Joanna Salwa – Anucińska