Miasto Łomża współfinansuje koszty działalności Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z art. 9a pkt 1 ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Każdego roku zawierane jest porozumienie z organem prowadzącym, czyli Powiatem Łomżyńskim, a ilość przekazanych środków jest zależna od przyznanej subwencji ministerialnej na ten cel.

Kwota jest wyliczana od procentowego udziału liczby mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania PUP-u. Ta w tym roku stanowi 54,74%, co daje kwotę 2.479.679,00 zł. To o prawie 300 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku.