Proponowany porządek posiedzenia
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością.
4.    Omówienie założeń funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Piątnicy przez Pana Krzysztofa Kozickiego.
5.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.