W dn. 20.12.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie na projekt pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, nr umowy UDA-RPPD.08.05.00-20-0033/19-00. Umowę czterokrotnie aneksowano, ostatnio w dniu 08.08.2023r.

Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na funkcję kulturowo-edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Rewitalizacja zabytkowego Placu Starego Rynku obejmuje m.in. wykonanie wyprzedzających badań ratowniczych oraz następujące roboty: zmianę ukształtowania terenu placu, wprowadzenie płaszczyzny od Hali Targowej do kamienic akrylowych od strony południowej, szklaną obudowę dawnych fundamentów średniowiecznego Ratusza, zmianę układu kolorystyczno-graficznego placu na Starym Rynku, budowę fontanny jako formy wodnej ze słupami wody i kaskadami na przedłużeniu ul. Farnej w kierunku Hali Targowej, wprowadzenie schodów terenowych przy fontannie, niwelację różnicy poziomów między placem Rynku, a komunikacją przy pierzei, zmianę schodów i tarasu przy Hali Kultury, mur oporowy za Halą Kultury, kanalizację deszczową, oświetlenie terenu, małą architekturę, roboty teletechniczne.

Całkowita wartość projektu: 10 428 690,99 zł brutto
Wydatki kwalifikowalne: 6 698 633,47 zł brutto
Dofinansowanie 80% : 5 358 906,75 zł brutto (w tym 4 689 043,39 zł wkładu z UE oraz 669 863,36 zł Budżetu Państwa)
Realizacja zadania w latach 2020-2023.

———————————————————————————

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja oraz ze środków Budżetu Państwa.

W dn. 20.12.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie na projekt pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, nr umowy UDA-RPPD.08.05.00-20-0033/19-00.
Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na funkcję kulturowo-edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego.
W ramach rewitalizacji zabytkowego Placu Starego Rynku planowane jest m.in.  wykonanie wyprzedzających badań ratowniczych oraz następujące roboty: wprowadzenie płaszczyzny od Hali Targowej do kamienic akrylowych od strony południowej, zmiana układu kolorystyczno-graficznego placu na Starym Rynku (posadzka z kostki granitowej i płyt granitowych płomieniowatych oraz sjenitowej i bazaltowej układanej w różnorodne formy), budowa fontanny jako forma wodna ze ścianą wody i kaskadami na przedłużeniu ul. Farnej w kierunku Hali Targowej, wprowadzenie schodów terenowych przy fontannie – niwelacja różnicy poziomów między placem Rynku, a komunikacją przy pierzei, wykonanie postumentu pod Pomnik Księcia Janusza ze szklaną obudową dawnych fundamentów średniowiecznego Ratusza, zaznaczenie w posadzce śladów po fundamentach dawnego Ratusza, kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu, w miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej i betonowej o złym stanie technicznym, kostka granitowa na dojazdach i parkingach oraz kostka i płyty granitowe na komunikację pieszą i schody terenowe z zastosowaniem nowych warstw podkładowych stabilizujących, kosze na śmieci, słupki separacyjne (oddzielające).

Całkowita wartość projektu: 6 698 633,49 zł brutto
Wydatki kwalifikowalne: 6 698 633,49 zł brutto
Dofinansowanie 80% : 5 358 906,76 zł brutto (w tym: 70% środków z UE – 4 689 043,42 zł oraz 10% ze Budżetu Państwa – 669 863,34 zł)

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2020-2021 r.