Miasto Łomża wraz z Gminą Piątnica i Gminą Łomża zrealizowało projekt pn. „System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin”. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu PHARE 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza.

      W wyniku realizacji projektu wykonano:

  • kanalizację sanitarną grawitacyjną i ciśnieniową o łącznej długości ok. 21 km
  • sieci wodociągowe (budowa i modernizacja) o łącznej długości 12,5 km
  • w tym drugostronne zasilanie miasta w wodę w Szosie do Mężenina – ok. 4,5 km
  • sieci kanalizacji deszczowej – ok. 2,6 km

W efekcie wyposażono w sieci kanalizacji sanitarnej:
Gminę Łomża – wsie: Bożnica i Kupiski Nowe wraz z budową 142 przepompowni przydomowych
Gminę Piątnica – wsie: Czarnocin 65 przepompowni przydomowych oraz wodociąg wraz z 101 przyłączami i Piątnica wraz z 103 przyłączami i przepompownią do obsługi całego oczyszczalni ścieków w Łomży
Miasto Łomżawraz z 3 przepompowniami w ulicach: Szosa Zambrowska, Poznańska, Zdrojowa, Wąska oraz wykonano magistralę wodociągową – zapewniającą drugostronne zasilanie miasta w wodę, kanalizację deszczową, modernizację wodociągów i odbudowę nawierzchni ulic i chodników.

Całkowity koszt projektu wyniósł 3 300 798,53 €
w tym kontrakt na roboty 3 169 340,48 €

  • udział Unii Europejskiej 2 375,7tys. EURO, co stanowi 72% całkowitego kosztu projektu
  • budżetu państwa w wysokości 1 684 tys. PLN, co stanowi 11,2% całkowitego kosztu projektu
  • budżet gmin łącznie 556 313,96 EURO, co stanowi 16,8% całkowitego kosztu projektu

Projekt przyczynił się do wyposażenia w infrastrukturę techniczną obszarów zabudowanych (na potrzeby mieszkańców tych rejonów i istniejących firm) oraz zapewnił dostęp do uzbrojenia technicznego terenom przeznaczonym pod przyszłe inwestycje. System jest oparty o potencjał zmodernizowanej miejskiej oczyszczalni ścieków. Projekt otwiera możliwości (likwidując ograniczenia techniczne) do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Łomża jak i okolic miasta – gmin Łomża i Piątnica. Otwiera dostęp gminom do miejskiej oczyszczalni ścieków spełniającej standardy UE w zakresie ochrony środowiska i gwarantuje nieprzerwane dostawy wody z miejskich ujęć wodociągowych.