Program spotkania:
1. Rozpoczęcie, przedstawienie harmonogramu prac nad projektem Programu współpracy.
2. Informacja ze spotkania wprowadzającego z dnia 22 maja 2015 r.
3. Przyjęcie reguł pracy.
4. Przyjęcie struktury dokumentu.
5. Dyskusja i określenie celu głównego, jakiemu powinien służyć Program współpracy.
6. Określenie celów szczegółowych
7. Zapoznanie się z brzmieniem „Zakres przedmiotowej współpracy”- poprawki/ uwagi.
8. Analiza zasad współpracy.
9. Podsumowanie.

Ad. 1.
Spotkanie rozpoczęła Anna Sobocińska (Urząd Miejski w Łomży) witając zebranych i dziękując za przybycie i deklarację pracy nad tworzeniem projektu dokumentu określającego zasady współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiła też program spotkania oraz harmonogram prac nad projektem Programu współpracy.

Harmonogram i tematyka spotkań: 1
10.06.2015: analiza misji/ określenie celu/ celów/ istota zasad współpracy będących podstawą przygotowania projektu dokumentu, jak i jego wdrażania,
17.06.2015: opracowanie form współpracy pozafinansowej/ (opcjonalnie) finansowej; analiza „mocnych” i „słabych stron” form określonych w latach ubiegłych,
24.06.2015: opracowanie trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, określenie sposobu realizacji Programu i systemu konsultacji ,
1 lipca 2015: przyjęcie pierwszej wersji projektu dokumentu/ poprawki; harmonogram konsultacji.

Ad. 2.
Grażyna Czajkowska (Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego) przedstawiła Informację ze spotkania wprowadzającego, które odbyło się  22 maja 2015 r. akcentując szczególnie treść pytań i wniosków, które pojawiły się w trakcie dyskusji nad sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy za 2014 rok               i programami współpracy na 2014 rok i 2015 rok. Zapisy niektórych wniosków znajdowały się w programie współpracy na 2014 rok i znajdują się w programie współpracy na 2015 rok, jednak część z nich nie jest realizowana. Będą one rozpatrywane podczas pracy grupy roboczej.

W trakcie dyskusji pojawiły się pytania o:
nieujęcie w Informacji ze spotkania wprowadzającego z dnia 22 maja 2015 r., Federacji dla Łomży jako partnera w pracach nad dokumentem,
brak u Urzędzie Miejskim stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Ad. 3
Moderatorka spotkania Ewa Jasińska (Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych) i organizatorka Katarzyna Sztop – Rutkowska (Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”) zaproponowały reguły pracy nad dokumentem: praca w grupach, czas pracy, sposób zgłaszania się do dyskusji, czas wypowiedzi, tryb przyjęcia zapisów – przyjęto głosowanie i możliwość zgłoszenia zdania odrębnego. Reguły zostały przyjęte.
Podstawą do pracy jest Roczny program współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.
W związku z tym, że na bieżąco będą podawane informacje o stanie prac nad dokumentem, wszyscy zainteresowani mogą wnosić uwagi do zaproponowanych przez grupę roboczą zapisów. Wypracowane w trakcie spotkań zapisy złożą się na projekt Programu współpracy na 2016 rok, który zostanie poddany konsultacjom zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                         i wolontariacie. Zatem wszyscy będą mieli możliwość ponownego przeanalizowania dokumentu i zgłoszenie ewentualnych uwag.

Ad. 4.
Moderatorka Ewa Jasińska, powołując się na zapisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczące „zawartości” Programu współpracy, zaproponowała strukturę dokumentu:
Preambuła
Rozdział 1  Postanowienia ogólne
Rozdział 2  Cel główny i cele szczegółowe
Rozdział 3  Zakres przedmiotowy współpracy
Rozdział 4  Zasady i formy współpracy
Rozdział 5  Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
Rozdział 6  Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
Rozdział 7  Okres i sposób realizacji programu
Rozdział 8  Sposób oceny realizacji rocznego programu
Rozdział 9  Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
Ewentualnie: Rozdział 10  Postanowienia końcowe

Zaproponowana struktura dokumentu została przyjęta przez uczestników spotkania.

Ad. 5.
Łomżyński Program współpracy na 2015 rok zawiera Preambułę, w której zawarto lokalne podstawy/potrzebę uchwalenia tego dokumentu. Do zapisów nie wniesiono uwag. Zatem preambuła ta może zostać zamieszczona w projekcie Programu na 2016 rok.
Do zapisów Rozdziału 1 § 1 – Postanowienia ogólne, nie wniesiono uwag, zatem jego treść zostanie zamieszczona w projekcie Programu na 2016 rok.

Ad. 6.
Uczestnicy spotkania podzielili się na 3 grupy. Każda z grup, korzystając z otrzymanych materiałów pomocniczych, określiła, dlaczego/po co potrzebna jest współpraca Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi (poniższe podsumowanie jest literalnym zapisem pracy grupowej)

Grupa 1:
aby zgłosić potrzeby organizacji pozarządowych,
aby zabezpieczyć środki finansowe do realizacji zadań publicznych,
określenie standardów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi: m.in. komisje konkursowe, kwalifikacje członków komisji, regulaminy konkursów, bezpłatne udostępnianie lokali dla organizacji pozarządowych.

Grupa 2:
wspólna praca na rzecz mieszkańców,
uzupełnianie się,
współdziałanie,
realizacja zadań publicznych,
zapewnienie partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy,
efektywność, diagnoza potrzeb społecznych,
rozwój miasta,
budowanie kapitału społecznego,
polepszenie jakości życia w mieście,
rozwiązywanie problemów z trudną młodzieżą,
zwiększenie potencjału intelektualnego,
zwiększenie możliwości pozyskania środków z zewnątrz,
większa siła oddziaływania,
integracja społeczna,
otwarcie się na nowe możliwości.

Grupa 3:
dobra diagnoza potrzeb społecznych,
aby lepiej, to jest: efektywniej, szybciej, mniej „formalnie”, taniej, realizować zadania publiczne,
realizowanie zadań własnych samorządu,
współpraca finansowa i pozafinansowa,
współodpowiedzialność za realizację zadań publicznych,
współdecydowanie,
podniesienie efektywności działań organizacji pozarządowych,
rozwój współpracy międzysektorowej,
wspólne tworzenie polityk publicznych.

Każda z grup przedstawiła swój pogląd, uzasadniając konkretne potrzeby współpracy.

Na podstawie najważniejszych wypracowanych wniosków oraz materiałów pomocniczych, każda           z grup sformułowała cel główny współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi.  

Grupa 1: rozwój współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi służący zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
Grupa 2: kształtowanie partnerstwa Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi służącego poprawie jakości życia i pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców.
Grupa 3: poprawa jakości życia mieszkańców i pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb poprzez kreowanie aktywności obywatelskiej i współodpowiedzialności za realizację zadań publicznych.

Nad tak określonymi trzema celami głównymi wywiązała się dyskusja. Uczestnicy uznali, że zasadniczo, sformułowane przez wszystkie grupy zapisy są zbieżne. Dyskusja skupiła się na użytym przez grupę 3 sformułowaniem „współodpowiedzialność za realizację zadań publicznych”. Ostatecznie uczestnicy uznali, że „współodpowiedzialność za realizację zadań publicznych” lub zapis o zbliżonej treści można ująć przy formułowaniu celów szczegółowych.
W wyniku dyskusji przyjęto 14 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw”, propozycję zapisu celu głównego w brzmieniu (głosy sprzeciwu wynikały z postulatu większego uproszczenia zapisu celu głównego)
Poprawa jakości życia mieszkańców i pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb poprzez kreowanie aktywności obywatelskiej i kształtowanie partnerstwa Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi.
Zapis w tym brzmieniu pojawi się w Rozdziale 2 – Cel główny.

Ad. 7.
Prace nad sformułowaniem celów szczegółowych odbywały się w dwóch grupach. Uczestnicy oddając głosy na trzy cele szczegółowe wypracowane w obydwu grupach, uszeregowali je od  najbardziej do mniej pilnych/ważnych.
Po dyskusji przyjęto poniższe propozycje zapisów celów szczegółowych w projekcie Programu współpracy na 2016 rok:
1) Wzmocnienie istniejących organizacji, tworzenie warunków do powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich, rozwój ich potencjału, zwiększenie umiejętności zarządzania projektami
2) Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje
lub
Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za realizację zadań, wspólnotę lokalna, swoje otoczenie, tożsamość historyczną, kulturalną i tradycje
3) Podejmowanie różnych form współdziałania Miasta z organizacjami dla efektywnej realizacji zadań publicznych w sferze pożytku publicznego
4) Promocja i rozwój wolontariatu
5) Aktywizacja społeczności lokalnej i tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej      w rozwiązywaniu problemów lokalnych
6) Zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców
7) Wzmacnianie współpracy w zakresie przedsiębiorczości, zwłaszcza społecznej
8) Współdecydowanie w tworzeniu polityk publicznych i strategii

Zapisy w tym brzmieniu pojawią się w Rozdziale 2 – Cele szczegółowe.

Ad. 8, 9.
Treść zapisów Programu dotycząca zakresu przedmiotowej współpracy oraz analiza zasad współpracy (opis ich rozumienia dla potrzeb Programu: jawności, uczciwej konkurencji, suwerenności, efektywności, partnerstwa, pomocniczości) będą jednym z punktów następnego spotkania. Uczestnicy przeanalizują zapisy Programu współpracy na 2015 rok i zastanowią się nad ich zasadnością.

Ad. 10.
Organizatorzy i partnerzy spotkania podziękowali uczestnikom za aktywny udział w pierwszym spotkaniu grupy roboczej i zaprosili wszystkich na kolejne, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2015 r. Spotkanie jest otwarte.
Uwagi do zapisów roboczych można zgłaszać do:
Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: rada.pozytku@um.lomza.pl
Urzędu Miejskiego: ngo@um.lomza.pl

Oprac.: Grażyna Czajkowska (Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego)
Współpraca: Katarzyna Sztop-Rutkowska (Fundacja SocLab)
 

Organizatorzy:
Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
w partnerstwie z:
 
Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Federacja dla Łomży

Urząd Miejski w Łomży