Na podstawie § 3 zarządzenia nr 9 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. Poz. 9 z 2016 r.) ogłoszono nabór na jej członków. Rada powoływana jest przez Ministra na 4-letnią kadencję, a w jej skład mają wejść osoby, które charakteryzują się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach związanych z polityką senioralną.

Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów w uchwale 2/2016 podjętej w dniu 9 marca wystosowała do Prezydenta Miasta Łomży prośbę o zgłoszenie kandydatury Przewodniczącej Grażyny Czajkowskiej. Prezydent pozytywnie odniósł się do prośby składając odpowiedni wniosek wraz z dołączoną opinią, w której m.in stwierdza, że wiedza i doświadczenie p. Czajkowskiej wniosłyby do prac Rady wartość dodaną.

Mamy nadzieję, że p. Grażynie Czajkowskiej uda się z pozytywnym skutkiem przejść proces rekrutacji i tym samym Łomża będzie reprezentowana w organie opiniodawczo-doradczym Ministra, mając wpływ na kreowanie polityki senioralnej w skali kraju.