Program został opracowany pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Andrzeja Garlickiego. W skład Zespołu weszli: Panel Ekspertów, Zespół Koordynacyjny oraz cztery Zespoły Problemowe w zakresie Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki, Edukacji Kultury Sportu oraz Polityki Społecznej.

Na stronie internetowej miasta została stworzona specjalna zakładka, gdzie na bieżąco były prezentowane informacje dot. procesu budowania Programu – link: http://www.lomza.pl/index.php?k=169

Prace zespołów zainaugurowała konferencja, która odbyła się w dniu 5.03.2015 z udziałem członków wszystkich grup roboczych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, podczas której przedstawiono procedurę tworzenia Programu oraz podjęto dyskusję nad głównymi wyzwaniami rozwojowymi.

W okresie kwiecień – czerwiec 2015 r. odbyło się osiem spotkań zespołów problemowych, w ramach których opracowano założenia diagnozy. W tym okresie odbywały się także cykliczne spotkania panelu ekspertów. Każdy z zespołów problemowych przeprowadził w ramach swoich prac jedno spotkanie otwarte o charakterze konsultacji społecznych. Podczas spotkań wszyscy zainteresowani mieli możliwość wniesienia uwag do diagnozy.

Etap diagnostyczny zakończyło spotkanie panelowe z udziałem członków zespołów, podczas którego panel ekspertów zaprezentował całość diagnozy i jej podsumowanie w postaci analizy SWOT. Omówiono także propozycję misji, celów strategicznych oraz celów szczegółowych. Następnie odbyły się spotkania zespołów problemowych, w ramach których dokonano weryfikacji proponowanych celów.

W dniach 1.07. – 22.07.2015 r. prowadzono otwarty nabór propozycji zadań służących realizacji postawionych celów w formie tzw. KART DZIAŁAŃ. Do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 50 kart zawierających propozycje i pomysły planowanych do realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych i tzw. miękkich projektów.

W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie tworzenia Programu Rozwoju Miasta Łomża przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu (15.09. – 2.10.2015). Na stronie internetowej Miasta (link: http://www.lomza.pl/index.php?wiad=4803) przedstawiony został Raport, który zawiera omówienie form przeprowadzonych konsultacji oraz prezentuje wyniki konsultacji.

W Programie została sformułowana misja rozwoju miasta:

ŁOMŻA – MIASTO, W KTÓRYM ŻYJĘ I PRACUJĘ

Swój rozwój społeczno – gospodarczy Łomża opiera na najważniejszym współcześnie czynniku jakim są dobrze wykształceni mieszkańcy. Mieszkańcy Łomży silnie emocjonalnie związani z miastem chcą tu mieszkać i widzieć Łomżę także jako atrakcyjne miejsce do życia dla kolejnych pokoleń.

Dlatego też, Władzom Miasta zależy na dbałości o rodzinę jako podstawową komórkę społeczną. Jeśli miasto chce się rozwijać, kluczowe jest dążenie do zatrzymania niekorzystnej sytuacji demograficzno-społecznej.

Planowane działania można ująć w trzech obszarach. Po pierwsze – gospodarka, czyli praca dla młodych ludzi. Po drugie – odpowiednia polityka prorodzinna, a po trzecie – aktywizacja mieszkańców Łomży. Trwała i szczęśliwa rodzina to środowisko, które najlepiej umożliwia każdemu ze swoich członków wszechstronny rozwój, odkrywanie własnej wartości, a także realizację w życiu prywatnym
i zawodowym.

Najważniejszym warunkiem, jest skupienie się na tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy i wzroście aktywności zawodowej. Więcej pracy to nie tylko lepsza sytuacja dochodowa mieszkańców, rozwiązanie problemów społecznych – ale przede wszystkim niezbędny warunek stworzenia perspektyw rozwoju dla młodzieży, a w konsekwencji długofalowego rozwoju całego miasta.

Przyjęty dokument to program długoterminowy, którego ostateczne efekty wymagają czasu. Jednak już wkrótce pozwoli na skuteczniejsze sięgnięcie po środki zewnętrzne, zarówno unijne jak i krajowe.

Uchwalenie Programu nie zamyka możliwości wprowadzania zmian i składania nowych działań, zgodnie z pojawiającymi się uzasadnionymi potrzebami lokalnymi. Każdy podmiot ma możliwość zgłaszania propozycji projektów, których realizacja przysłuży się osiągnięciu założonych celów.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i współpracy na etapie wdrażania i realizowania Programu.