Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji zobowiązane są ponosić następujące podmioty:
– osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji (art. 298 pkt 2 ustawy Prawo wodne).

ULGI:
Na podstawie art. 269 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne opłaty za zmniejszoną retencję
– nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód;
– nie ponoszą kościoły i inne związki wyznaniowe.

Oznacza to, że podmioty ponoszące opłaty z tytułu zmniejszonej retencji składają oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta za każdy kwartał w terminie 30 dni od dnia ostatniego dnia kwartału tj. za 2024 rok kolejno:
I kwartał 1 – 30 kwietnia,
II kwartał 1-31 lipca,
III kwartał 1- 31 października 
oraz IV kwartał do 15 stycznia 2025 roku.
Oświadczenie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Plac Stary Rynek 14 lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym na parterze Urzędu.

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia ww. opłaty tut. Urząd prześle stosowną informację o jej uiszczeniu, zawierającą także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, wskazany w informacji.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży pod nr telefonu 86 2156792.