1. Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr 457/LXII/10 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
2. Konsultacje społeczne ogłosił Prezydent Miasta Łomży Zarządzeniem Nr 299/2015 z dnia 23 października 2015 roku.

3. Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu trwały od 26 października do 8 listopada 2015 r.

4. Konsultacje miały formę:
a) internetową: zamieszczanie komentarzy pod artykułem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta z NGO na 2016 rok” na www.lomza.pl. Drogą internetową nie wpłynęły żadne uwagi do projektu.
b) pisemną: nadsyłanie uwag do projektu do Centrum Współdziałania Społecznego, Referat Partycypacji Społecznej, ul. Farna 1, tel. 86 216 24 63. Drogą pisemną nie wpłynęły żadne uwagi do projektu.
c) spotkania konsultacyjnego w czwartek 5 listopada, godz. 15.00 w „Domku Pastora”. W spotkaniu wzięło udział 11 osób, w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego. Podczas spotkania nie wypłynęły żadne formalne wnioski do projektu.

5. Projekt Rocznego Programu Prezydent Miasta przedłożył do zaopiniowania Łomżyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. W dniu 3 listopada 2015 r. Rada na posiedzeniu podjęła Uchwałę Nr 1/2015, w której pozytywnie zaopiniowała projekt Rocznego Programu.