Miasto Łomża otrzymało w 2021 r. wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 109.021 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.
Ze wsparcia korzystają placówki:
1)    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomży – dofinansowanie 80.000 zł (całkowita wartość zadania 100.000 zł),
2)    Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży – dofinansowanie 29.021 zł
(całkowita wartość zadania 36.276,42 zł).
Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie dobrych warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole.