Dla realizowanego przez Urząd Miasta projektu „Lokalny Program Rewitalizacji” termin ten postrzegany jest jako proces ożywienia obszarów wymagających specjalnych interwencji. W efekcie podjętych działań mieszkańcom danego terenu powinno lepiej się żyć, mieszkać i pracować. Aby podejmowane działania zasłużyły na miano „rewitalizacji” powinny być ukierunkowane na efekty społeczne, trwałą poprawę stanu oraz wieloaspektowość i kompleksowość. Jednocześnie należy podkreślić, iż działania rewitalizacyjne muszą opierać się na indywidualnym podejściu, wypracowaniu własnych metod ze względu na doświadczenie każdego miasta.

Miasto Łomża jest na etapie konstruowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie podstawą do wykreowania określonego wizerunku miasta. Chcielibyśmy, aby ostateczny kształt programu w dużej mierze zależał od opinii i inicjatyw mieszkańców miasta Łomża. Aktualnie opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża jest na etapie wykonania audytu miejskiego tj. analizy danych pozwalających na precyzyjną delimitację obszarów. Zweryfikowanie danych przy wykorzystaniu ponad 20 wskaźników cząstkowych pozwoli wyodrębnić obszary wymagające działań naprawczych.

Kolejnym planowanym działaniem będzie dokonanie pogłębionej diagnozy i przeprowadzenie badań, w ramach których przewiduje się zwrócenie po informacje do interesariuszy obszaru wymagającego wsparcia. Już wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne, spacery badawcze, konkursy i happeningi w ramach których mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość przedstawienia swoich opinii na temat życia w swoim osiedlu czy też swojej ulicy.

REWITALIZACJA – „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.1

1 Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.