Najpierw pomysł
Już teraz warto zastanowić się, co jest najbardziej potrzebne lokalnej społeczności. O pomyśle najlepiej podyskutować z sąsiadami, znajomymi, radami osiedli. Wówczas łatwiej uzasadnić potrzebę proponowanego zadania, ustalić jego dokładną lokalizację i kosztorys. Pomocą służą urzędnicy, którzy doradzą w kwestii działki (teren musi być własnością Miasta Łomża) i pomogą oszacować koszt zadania.

Zadanie może mieć charakter inwestycyjny (budowa odcinka chodnika, drogi, placu zabaw, miejsca wypoczynku, rekreacji, strefy rodzinnej itp.), a także społeczny (działania aktywizujące, integracyjne, edukacyjne, zdrowotne, kulturalne itp.).

Wartość zadania powinna mieścić się w konkretnym ramach finansowych. W przypadku zadania inwestycyjnego, jego koszt nie może przekroczyć:
– w kat. ogólnomiejskiej – kwoty 600 tys. zł,
– w kat. strefowej – kwoty 300 tys. zł zaplanowanej na każdą ze stref (Centrum, Łomżyca, Południe), 
– w kat. osiedlowej – kwoty 60 tys. zł zaplanowanej na każde z 15 osiedli,
–  w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim (MBO) – kwoty 100 tys. zł.
    Natomiast pomysły społeczne, aktywizujące lokalną społeczność, można będzie zgłaszać w dwóch kategoriach:
– osiedlowej – do kwoty 10 tys. zł,
– MBO – do kwoty 20 tys. zł.

Jak zgłosić zadanie?

Zgłaszanie zadań do realizacji w BO 2022 ruszy 14 czerwca, potrwa do 30 lipca 2021 r.

W tym terminie formularz zgłoszenia zadania będzie można pobrać ze strony www.lomza.pl. Wydrukowane formularze zostaną dodatkowo wyłożone w Urzędzie Miejskim w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 (parter).
Wypełniając formularz, należy:
– wybrać kategorię, w której zgłoszone zostanie zadanie: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej czy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,
– wpisać proponowaną nazwę zadania, jego lokalizację i określić szacunkowy koszt,
– opisać zadanie, uzasadnić, dlaczego istnieje potrzeba jego realizacji i w jaki sposób wpłynie ono na rozwój Łomży,
– wpisać do formularza informację o zgodach, deklaracjach, analizach prawnych czy dokumentacji technicznej, jeśli autor wniosku jest w ich posiadaniu,
– Podać swoje dane kontaktowe;
– Zebrać podpisy osób popierających zadanie (10 mieszkańców Łomży, w przypadku osiedli – 10 mieszkańców osiedla, których dotyczy zadanie);
– Podpisać się czytelnie pod Klauzulą informacyjną kończącą formularz, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2022.

Wypełniony i podpisany formularz będzie można:
– wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. St. Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
– zeskanować i wysłać mailem na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
– wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej – po udostępnieniu formularza elektronicznego na www.lomza.pl (trzeba wówczas załączyć skan listy poparcia).

Ważne telefony:
•    W kwestiach formalno – organizacyjnych: tel. 86 216 80 68
•    w kwestiach własności działki: tel. 86 215 68 24
•    W kwestiach oszacowania kosztów inwestycji: tel. 86 215 68 01

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

24 maja – 13 czerwca – kampania informacyjna,
14 czerwca – 30 lipca – zgłaszanie zadań przez mieszkańców,
2 sierpnia – 5 września – weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań,
6 – 19 września – publikacja listy zadań poddanych i niepoddanych pod głosowanie,
6 – 14 września – przyjmowanie odwołań od autorów zadań niepoddanych pod głosowanie,
15 – 24 września – rozpatrywanie odwołań,
27 września – ogłoszenie ostatecznej listy zadań poddanych i niepoddanych pod głosowanie,
27 września – 10 października – działania informacyjne,
11 – 31 października – głosowanie,
2 – 19 listopada – liczenie głosów,
22 listopada – ogłoszenie wyników,
Głosowanie odbędzie się w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy Pl. Stary Rynek 14 (parter) oraz:
– w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40 A,
– w budynku Pływalni Miejskiej nr 2, ul. Wyszyńskiego 15.