TERMIN NABORU: od 26.02.2018r. do wyczerpania limitu miejsc.

ETAP PIERWSZY
Blok szkoleniowo-doradczy dla osób, które planowane są do zatrudnienia w ramach dofinansowania miejsca pracy w projekcie.
– Szkolenie grupowe obejmuje  40h/os. ( szkolenie z zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Warunkiem ukończenia programu szkoleniowo- doradczego, a tym samym możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe jest udział w co najmniej 80% zajęć).
– Doradztwo zawodowe obejmuje 3h/os.
-Doradztwo indywidualne obejmuje 8h/os.

ETAP DRUGI
Po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego następuje uczestnictwo w ogłoszonej rundzie dotacyjnej, w ramach której grupa inicjatywna zobowiązana jest do złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem oraz wymaganymi załącznikami. Warunkiem udziału w drugim etapie jest ukończenie bloku szkoleniowo- doradczego skierowanego do osób fizycznych planowanych (ETAP PIERWSZY) do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym (nowoutworzonym lub przekształconym PES bądź też istniejącym PS).

O otrzymanie dotacji mogą ubiegać się:
– os. fizyczne planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego spełniające kryteria otrzymania dotacji
-os. prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne) na nowoutworzone miejsca pracy dla osoby zatrudnionej spełniającej kryteria otrzymania dotacji
– podmioty ekonomii społecznej, które w ramach projektu przekształcają się w przedsiębiorstwa społecznej
– przedsiębiorstwa społeczne na nowoutworzone miejsce pracy dla osoby spełniającej kryteria otrzymania dotacji

Wsparcie finansowe przyznawane jest na stworzenie miejsca pracy na:
– os. bezrobotną, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy
LUB
– os., o których mowa w art. 1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
LUB
– na os. o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ( zamieszkujące terenu Subregionu Łomżyńskiego obejmującego powiaty: Miasto Łomża, łomżyński, grajewski, wysokomazowiecki, kolneński, zambrowski
Z dotacji udzielanych przez OWES korzystać mogą bezrobotni, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Dz.U. z 2015 poz. 149, z póź zm.) oraz osoby zakwalifikowane do wsparcia z tytułu innych przesłanek niż bezrobocie wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego (w tym przypadku nie ma znaczenia profil osoby bezrobotnej).
W ramach projektu przewidziane jest wsparcie finansowe w kwocie do 20 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę (tj. osoby korzystające z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, które zostały zakwalifikowane do III profilu przez PUP oraz osoby niepełnosprawne), a także wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w wysokości 1000zł w pierwszych 6 miesiącach oraz do 900 zł w kolejnych 6 miesiącach działalności.
Każdy kandydat, który zainteresowany jest do objęcia wsparciem w projekcie – otrzymania decyzji zobowiązany jest do złożenia w procesie rekrutacji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OS. FIZYCZNEJ W RAMACH PROJEKTY OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
+
Każda grupa inicjatywna (os. fizyczne wnioskujące o utworzenie PS, os. prawne wnioskujące o utworzenie PS) składa FORMULARZ REKRUTACYJNY POMYSŁU BIZNESOWEGO wraz z dokumentacją potwierdzającą status kandydata oraz status podmiotu (np. KRS).
Dokumenty są dostępne na stronie http://przedsiebiorczalomza.pl/rekrutacja/grupa-docelowa-nr-2/
LUB w biurze projektu przy ul. Polowe 45 (parter)
tel. 794000782
Mail: przedsiebiorczalomza@gmail.com, lomza.sekretariat@gmail.com.