Przypomnijmy, projekt Rocznego Programu na 2016 rok był szeroko konsultowany w środowisku organizacji pozarządowych w procesie tworzenia. Miasto Łomża nawiązało współpracę z Fundacją SocLab, która moderowała spotkania Miasta z przedstawicielami „trzeciego sektora”. W ciągu kilku miesięcy powstał projekt Programu, który po konsultacjach społecznych, zaopiniowaniu przez Łomżyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zostanie przedłożony do uchwalenia radnym Rady Miejskiej Łomży.

Projekt Programu zostanie umieszczony na www.lomza.pl w zakładce Organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14.