– Postęp robót przy budowie sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 jest znaczący i wszystko wskazuje na to, że uda się je zakończyć w przewidywanym terminie – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski dodając, iż to jedna z ważniejszych w tym roku inwestycji, na którą Miasto Łomża pozyskało ogromne, blisko dziesięciomilionowe  dofinasowanie, a o kolejne 3 miliony złotych ubiega się z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. 

Zadowolenia z zaawansowania prac nie kryje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Małgorzata Pietrusewicz.

– To dla naszej szkoły niezwykle ważna, długo oczekiwana  inwestycja. Po oddaniu jej do użytku diametralnie poprawi się komfort uczniów, ale również pracy nauczycieli – mówi, dziękując samorządowi miasta za dbałość o potrzeby szkolnej społeczności.   

Na chwilę obecną zaawansowanie robót wynosi w sumie około 9 500 000 zł. 

Wykonywane są: pokrycie i izolacje termiczne dachu nad obiektem, montaż stolarki i ślusarki, elewacja wraz z ociepleniem ścian, tynki wewnętrzne, winda zewnętrzna, instalacje (oświetleniowa, odgromowa, wentylacji mechanicznej, c.o ), przyłącza wodno – kanalizacyjne. 

Przypomnijmy, przy Szkole Podstawowej Nr 5  w Łomży powstaje sala gimnastyczna  zapewniająca zajęcia jednocześnie trzem grupom. W obiekcie wyposażonym w trybunę dla 200 osób  będzie możliwość organizowania imprez i zawodów sportowych. Dodatkowo zaprojektowano siłownię oraz 3 sale ćwiczeń – 2 do gimnastyki korekcyjnej oraz taneczną. 

W przebudowywanej części zaprojektowano aulę z trybuną składaną dla 100 osób. W budynku zaprojektowano również na parterze: pokój ratownika medycznego, pokój trenera, magazyn sprzętu sportowego, szatnie dla dzieci szkolnych, dwa zespoły szatniowe z ustępami, umywalniami i natryskowniami, ustępy ogólnodostępne, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, kotłownię oraz niezbędną komunikację. Na piętrze znajdzie się zespół szatniowy z ustępem, umywalnią i natryskownią, oraz niezbędna komunikacja.

Na realizację sali sportowej przy Sp 5 Miasto Łomża pozyskało następujące dofinasowanie:   

 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.890.277,29zł oraz odsetki od tych środków i kwocie 44.387,17zł.  

 – Program Rozwój Lokalny (środki NMF) –  podpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „”Łomża – miasto w którym żyję i pracuję””. W ramach projektu na SP 5 pozyskano środki w wysokości 4.000.000,00 zł (planowane zwiększenie do ok. 5.85 mln w ramach powstałych w projekcie oszczędności na innych zadaniach).

 – PFRON – 647.187,00 zł. 

 – Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów: 1 000 000,00 zł.  

– Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów – 283.559,25zł. 

Sala Sportowa przy Sp 5 to nie jedyna inwestycja w infrastrukturę sportową szkół. 

– Nowoczesnego obiektu doczeka się również społeczność Szkoły Podstawowej Nr 4. Miasto ma już jego koncepcję, a do końca marca powinniśmy poznać wstępną wizualizację układu funkcjonalnego – dodaje prezydent. 

 

This year, in October to be precise, the construction of a modern sports hall at Primary School No. 5 is due to be completed. The investment, which the school community is looking forward to, is in full swing, and the progress of the work was personally inspected by Mayor Mariusz Chrzanowski.

– The progress of work on the construction of the sports hall at Primary School No. 5 is significant and everything indicates that it will be completed by the anticipated deadline – says Mariusz Chrzanowski, Mayor of Lomza, while adding that this is one of the most significant investments this year, for which the City of Lomza has obtained a huge, almost ten-million zlotys subsidy, and is applying for a further three million zlotys from the Support Fund for Municipalities and Counties. 

The director of Primary School No. 5, Małgorzata Pietrusewicz, does not conceal her satisfaction with the progress of the work.

– This is an extremely valuable, long-awaited investment for our school. Once it is put into use, the comfort of the pupils, but also the work of the teachers, will improve significantly – she says, thanking the city self-government for taking care of the needs of the school community.   

At the moment, the progress of the works amounts to a total of around PLN 9,500,000. 

The following work is being carried out: roof covering and thermal insulation above the building, installation of joinery and steelwork, facade with wall insulation, internal plastering, external lift, installations (lighting, lightning protection system, mechanical ventilation, central heating), water and sewage connections.

For the record, a sports hall is being built at Primary School No. 5 in Lomza to accommodate three groups for P. E. classes at the same time. The facility, equipped with a tribune to accommodate 200 people, will be able to organise sports events and competitions. Additionally, a gym and 3 exercise rooms have been designed – 2 for corrective gymnastics and a dance room. 

As part of the reconstructed space, an auditorium has been designed, with a collapsible, 100-seat grandstand. The building on the ground floor will also include: a paramedic’s room, a coach’s room, a sports equipment storage room, changing rooms for school pupils, two cloakroom complexes with toilets, washrooms and showers, public toilets, utility and technical rooms, a boiler room and the necessary passageways. On the first floor there will be a cloakroom complex with a toilet, washroom and shower room, and the necessary circulation.

For the construction of the sports hall at Primary School No. 5, the City of Lomza obtained the following funding:   

– the Government Fund for Local Investments – PLN 3,890,277.29 and interest on these funds in the amount of PLN 44,387.17.  

– Local Development Programme (NFM funds) – a funding agreement was signed for the project entitled ‘Lomza – the City where I Live and Work’. As part of the project, funds in the amount of PLN 4,000,000.00 were obtained for Primary School No. 5 (an increase to approx. PLN 5.85 million is planned as part of savings generated in the project on other tasks).

– PFRON [eng. the State Fund for Rehabilitation of Disabled People] – PLN 647,187.00. 

– the Support Fund for Municipalities and Counties – PLN 1,000,000.00.  

– the Support Fund for Municipalities and Counties – PLN 283,559.25. 

The sports hall at Primary School No. 5 is not the only investment in the sports infrastructure of schools. 

– The community of Primary School No. 4 will also be able to enjoy a modern facility. The city already has a concept for it, and by the end of March we should have an initial visualisation of the functional layout – adds the Mayor.