Zastępca Prezydenta Łomży, Mirosława Kluczek zwróciła min. uwagę, że polskie organizacje pozarządowe opierają się w większości na pracy społecznej swoich członków. Połowa korzysta też z pomocy wolontariuszy zewnętrznych, co czwarta zatrudnia stałych pracowników, a co piąta, choć nie współpracuje z płatnym personelem na stałe, korzysta z płatnej pracy na zasadzie jednorazowych zleceń.  W co szóstej organizacji poświęcają oni w sumie miesięcznie co najmniej 170 godzin na pracę na jej rzecz, co można porównać do pracy jednej osoby na standardowym etacie.
W Łomży zarejestrowanych jest ponad 130 organizacji pożytku publicznego. 30 spośród nich to uczniowskie kluby sportowe lub organizacje zajmujące się sportem – najstarszy z nich z ponad 80-letnimi tradycjami to Łomżyński Klub Sportowy 1926.  73 organizacje zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. 13 – to Organizacje Pożytku Publicznego. Na terenie Łomży funkcjonuje również 29 oddziałów lub filii organizacji o zasięgu ogólnopolskim.  W naszym rejestrze znajduje się tylko pięć stowarzyszeń zwykłych.
Bardzo różna aktywność: np. Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym prowadzi bieżącą pracę nie tylko wśród mieszkanek Łomży, dotkniętych chorobą ale również profilaktyczną, organizując choćby dość często bezpłatne badania w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi. Stowarzyszenie EDUKATOR notuje coraz więcej sukcesów w pracy oświatowej w środowiskach wiejskich, zapomnianych przez gminy. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej od ponad 50. lat ocala historię miasta i regionu, ale też promuje jej współczesność i ciągle jednoczy środowisko łomżyniaków w kraju i za granicą – bogata działalność wydawnicza i ogromne sukcesy w ratowaniu cmentarnych zabytków. Trudno porównać do tych form jakże potrzebną i trudną do przecenienia pracę Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych, dających ciepło, serce i wszystko co najlepsze osobom w terminalnym stadium choroby. Wszystkim społecznikom ze wszystkich organizacji, oddanym bez reszty wolontariuszom należą się słowa najwyższego szacunku i podziękowania, bo  ich trud składa się także na wizerunek naszego miasta.
Dobra współpraca z miastem, które stara się wspierać wszystkie inicjatywy organizacji, patronując najważniejszym z nich, ale warto tez wiedzieć, że w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na ten rok tylko na zadania priorytetowe zagwarantowano w budżecie kwotę blisko 1,5 mln złotych, nie licząc innych, także pozafinansowych form pomocy trzeciemu sektorowi.
Wiceprezydent M. Kluczek podziękowała wszystkim organizacjom pozarządowym za niezwykle pożyteczna i potrzebną codzienną aktywność i zapewniła o dalszym wspieraniu ich przedsięwzięć w ramach możliwości finansowych miasta.
O szansach i możliwościach współpracy „trzeciego sektora” na płaszczyźnie wojewódzkiej mówiła Eliza Szadkowska – pełnomocnik marszałka ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Trwają prace nad utworzeniem Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Będzie na platformą partnerskiej współpracy samorządu i sektora pozarządowego oraz zespołem wspierającym działania obywatelskie w województwie podlaskim. Zostanie powołana na okres 2 lat jako organ opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego, m.in. funkcjonowania sektora pozarządowego, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, wyrażania opinii w kwestii aktów prawnych dotyczących sfery zadań publicznych oraz projektu strategii rozwoju województwa podlaskiego.  W skład Rady wejdzie 16 członków: 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, 3 przedstawicieli Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. – Szkoda, że mimo kilkakrotnego zaproszenia, do pracy w Radzie nie zgłosiła się żadna organizacja z Łomży – powiedziała Eliza Szadkowska. W tej sytuacji przez najbliższą dwuletnia kadencję miasto reprezentować będzie członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek.
Zadania podlaskiej sieci pozarządowej scharakteryzowały Ewa Jasińska i Katarzyna Łotowska. Podlaska sieć pozarządowa realizowana jest w ramach priorytetu V. Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podlaskiego poprzez stworzenie sieci organizacji pozarządowych na poziomie województwa oraz miejskiej federacji w Białymstoku. W jej skład wejdą przedstawiciele każdego z 17 powiatów oraz federacji organizacji III sektora  na terenie miasta Białystok. Wzmocnienie podlaskich organizacji będzie realizowane poprzez:
1. Budowanie reprezentacji środowiska pozarządowego w województwie podlaskim oraz wzmocnienie rzecznictwa poprzez utworzenie jednej sieci i jednej federacji.
2. Wspieranie 58 lokalnych organizacji w formie ekspertyz, warsztatów edukacyjnych oraz ich promocję.
3. Wspieranie interesów organizacji w procesie podejmowania decyzji przez organy samorządu terytorialnego poprzez stworzenie forum dla organizacji pozarządowych na których uzgadniałoby stanowisko wspólne w istotnych kwestiach.
4.  Wzmacnianie dialogu na temat misji i celów trzeciego sektora poprzez promocję Karty Etycznej.
Obecnie w powiatach województwa podlaskiego trwają seminaria promujące wojewódzką sieć organizacji pozarządowych do których udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji działających na terenie powiatu. Podczas wtorkowego seminarium w Łomży min .wyłoniono w drodze głosowania troje delegatów, którzy będą reprezentowali nasze organizacje w sieci wojewódzkiej. Zostali nimi: Józef Babiel (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej), ks. Andrzej Mikucki (Caritas Diecezji Łomżyńskiej) i Wiesława Czartoryska (Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA). Na zakończenie łomżyńskiego seminarium odbyło się szkolenie z zakresu form i procedur przygotowywania oferty na realizację zadań publicznych zgodnie z nowymi wytycznymi.