W Łomży straż od początku funkcjonowania pozostaje w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta z odrębnością w zakresie planowania i realizacji zadań ale przy zachowaniu czynności wspólnych z innymi komórkami i jednostkami miejskimi oraz stałymi działaniami w ramach funkcjonowania Urzędu. Ostatnie 6 lat Straż Miejska utrzymuje stałą obsadę kadrową z 13 etatami strażniczymi i jednym etatem cywilnym obsługi administracyjnej. Struktura organizacyjna wyodrębniła etat komendanta, zastępcy komendanta, 5 etatów strażników rejonów, 5 etatów strażników patrolowo-interwencyjnych i etat strażnika d/s postępowań w sprawach o wykroczenia, stałego oskarżyciela publicznego oraz rozpatrywania wykroczeń ujawnianych przy użyciu fotoradaru. Etat cywilny to obsługa administracyjno–biurowa jednostki, przyjęcia zgłoszeń i prowadzenie ewidencji i rejestrów.

            Z zatrudnionych osób 4 strażników posiada 22 letni staż pracy w straży, 4 osoby ponad 15 letni, 3 niespełna dziesięcioletni a 3 kolejne osoby ponad 5 letni okres zatrudnienia w tej jednostce. Obecnie wśród zatrudnionych osób 4 osoby legitymuje się wyższym wykształceniem magisterskim i studiami podyplomowymi, 3 osoby wykształceniem wyższym i pozostałych 7 wykształceniem średnim.

            Zmiany w obowiązujących przepisach nakazują systematyczne prowadzenie szkoleń własnych w ramach doskonalenia zawodowego strażników. W 2013 roku przeprowadzone zostało szkolenie uzupełniające, pozwalające na przedłużenie uprawnień wszystkich strażników między innymi do kontroli w ruchu drogowym i stosowania postępowania mandatowego. Organizując szkolenia skorzystano z pomocy policjantów miejscowej Komendy Policji, unikając tym samym kosztownych wyjazdów do zewnętrznych ośrodków szkolenia i zapewniając jednocześnie określone przepisami kryteria niezbędne do wydania uprawnień. Strażnicy uczestniczyli także w szkoleniach organizowanych w Urzędzie, między innymi z zakresu ochrony danych osobowych, przestrzegania przepisów o informacjach niejawnych.

            Korzystając z praktyki lat ubiegłych także w 2013 roku zorganizowano praktyki studenckie dla 2 osób a jednej udzielono pomocy w zbieraniu materiałów i badaniach do pracy magisterskiej.

            Prezydent Miasta podpisał Porozumienie o współdziałaniu Straży Miejskiej z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w zakresie zapobiegania i przeciwdziałniu naruszeniom porządku, spokoju publicznego i innym naruszeniom prawa na terenie PWSIiP w Łomży, regulujące zasady współpracy na terenie uczelni. Podobne porozumienie władze uczelni zawarły z Komendą Miejską Policji.

            W ostatnich latach i tak samo w roku ubiegłym w jednostce nie doszło do żadnych przypadków naruszenia dyscypliny służbowej. Trzy osoby awansowały na wyższe stanowiska służbowe. Nie odnotowano też żadnego wypadku nadzwyczajnego z udziałem strażników. Nadzór opierał się o ustalone i wdrożone wcześniej kryteria ocen i opinii indywidualnych, stosowane były kontrole instruktażowe i uczestniczące oraz stały system rozliczania z realizacji stawianych zadań. Wszczęto jedno postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, które zakończyło się ustaleniem, że osoba skarżąca podała fakty i okoliczności niezodne ze stanem rzeczywistym.

            Strażnicy w 2013 roku łącznie przebywali na zwolnieniach lekarskich przez 188 dni co nie pozostawało bez ujemnego wpływu na organizację pracy. Konieczne były przesunięcia terminów i czasu planowanych urlopów pracowników.  

            Wyposażenie i warunki funkcjonowania jednostki nie uległy w 2013 roku żadnym istotnym zmianom. Straż dysponowała dwoma oznakowanymi samochodami służbowymi z 2008 i 2009 roku. Pojazdy posiadają zgodne z wymogami określonymi w przepisach wyposażenie i oznakowanie z wyjątkiem przedziałów do przewozu osób nietrzeźwych i niebezpiecznych. Strażnicy posiadali dostateczne, niezbędne wyposażenie osobiste: właściwe umundurowanie oraz środki przymusu bezpośredniego                   /bez broni i paralizatorów/ i łączności bezprzewodowej, zgodne z określonymi przepisami.

            Wyposażenie straży stanowi także fotoradar wykorzystywany w wersji na statywie w miejscach oznakowanych i wytypowanych jako właściwe ze względu na występowanie zagrożeń powodowanych przekraczaniem dopuszczalnej prędkości jazdy przez kierujących. Łącznie w 2013 roku ustawiono 26 razy punkty pomiaru prędkości przez razem 72 godziny, rejestrując 882 wykroczenia przekroczenia dopuszczalnej prędkości od minimum 21 km/h do 108 km/h /39 punktów; 86 h i 50 min w 2012 r./ Kolejny raz zaistniała potrzeba skorzystania z interpretacji przepisów regulujących działania straży w tym zakresie ze względu na pojawiające się rozbieżności prawne i opinie ze strony Prokuratury Generalnej. Wyjaśnienia, uzyskane interpretacje i ostateczne wyroki Sądu Najwyższego wykazały zgodność działań naszej jednostki, pozwalając na dalsze wykorzystywanie urządzenia z przekonaniem działań zgodnych z prawem.

            W lutym 2013 roku wyniki działań Straży Miejskiej w oparciu o przedłożone „Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży i ocena stanu porządku i spokoju publicznego w mieście za 2012 rok” podlegały ocenie Radnych z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, a także na Sesji 27 lutego ub. roku całej Rady Miejskiej.           

            Ponownie działalnością straży Radni zajmowali się 27 marca 2013 roku w oparciu o materiały „Analizy funkcjonowania Straży Miejskiej Łomży” w ostatnich latach uznając zasadność dalszego działania jednostki.

            Radni w ciągu roku zlożyli 15 interpelacji, zapytań i wniosków dotyczących zakresu pracy Straży Miejskiej. Dotyczyły one w większości pojedynczych, konkretnych spraw związanych z porządkiem w miejscach publicznych, stwierdzanymi przypadkami zachowań patologicznych, zaniedbań osób bądź instytucji wpływających na spokój i porządek publiczny. Każda ze zgłaszanych spraw była przedmiotem sprawdzeń, konkretnych działań z właściwą odpowiedzią zgodnie z przyjętymi procedurami i zachowanym terminem. Odotowano także jedno wystąpienie poselskie wymagające odpowiedzi oraz działań sprawdzających.

            Ubiegły rok był szczególny ze względu na istotne zmiany w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu odbioru śmieci po wejściu w życie nowej ustawy o gospodarce odpadami. Strażnicy byli zaangażowani w sprawną realizację przygotowanych przez Radę Miasta uchwał regulujących system odbioru odpadów z terenu miasta. Koniecznym stało się dotarcie bezpośrednie do szeregu osób w celu zmobilizowania ich do wyjaśnienia i ostatecznego rozstrzygnięcia zakresu obowiązków jako właścicieli nieruchomości. Niejako równolegle strażnicy propagowali zasady selektywnej zbiórki odpadów i eliminowali próby czasowego unikania zawierania umów na odbiór śmieci przez podmioty gospodarcze.

            Kontynuowano przyjęte rozwiązania współpracy strażników rejonów z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych, administratorami osiedli, wspólnot mieszkaniowych i administracją zasobów komunalnych miasta                       w zakresie eliminowania, poprawiania i zmian w sferach będących uciążliwościami dla mieszkańców konkretnych rejonów i miejsc naszego miasta. Właściwą miarę przywiązywano także do spraw sygnalizowanych formalnie i poprzez bieżące kontakty z przedstawicielami wspólnot i rad osiedlowych.

            Komendant uczestniczył w dwóch Debatach Społecznych organizowanych przez Komendę Policji w ramach programu Razem Bezpieczniej oraz w trzech posiedzeniach Zarządów Rad Osiedli, a także organizowanym przez pedagogów i uczniów Zespołu Szkół Drzewnych spotkaniu z mieszkańcami osiedla i miasta propagującym działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa. Straż Miejska będąc samorządową formacją powołaną do działań i nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów regulujących porządek i spokój publiczny w szerokim, sprawdzonym zakresie korzysta z wniosków i uwag przedstawicieli społeczności lokalnych i samych mieszkańców naszego miasta.

            Działania wszystkich oddziałów straży gminnych i miejskich województw podlaskiego i warmińsko–mazurskiego były przedmiotem podsumowań i ocen na spotkaniu z przedstawicielami samorządów województw i Komend Wojewódzkich Policji w kwietniu ub. roku z uwzględnieniem wyników kontroli i nadzoru z ostatniego okresu.

            Na przełomie października i listopada 2013 roku funkcjonowanie Straży Miejskiej Łomży podlegało kontroli ze strony Najwyższej Izby Kontroli za okres lat 2010 – 2013. Wystąpienie Pokontrolne nr LBI-4113-02-02/2013 nie zawiera żadnych uwag, wniosków i zaleceń. W żadnym z kontrolowanych obszarów nie dopatrzono się nieprawidłowości i pozytywnie oceniono wywiązywanie się Straży Miejskiej Łomży z obowiązków objętych zakresem kontroli.

           

 

 

            Kolejny rok minimalizowano wydatki z przyznanego budżetu na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w rozdziale 75416, ograniczając koszty między innymi w szkoleniach i eksploatacji samochodów oraz przy zakupie wyposażenia i umundurowania strażników.

            Z zaplanowanej kwoty 75.900 zł wydatkowano 57.854 zł, z czego na paliwo do radiowozów wydatkowano 12.305 zł /15.641 zł w 2012 r./ przejeżdżając 28729 km  /32420 km w 2012 r./ ograniczając też koszty napraw samochodów poprzez właściwy nadzór i eksploatację eliminującą uszkodzenia.

            W planowaniu pracy Straży Miejskiej na 2013 rok przyjęto kierunki działań uwzględniające stałe tendencje obserwowane w latach wcześniejszych, jak też bieżące sygnały, wnioski i zgłoszenia mieszkańców miasta. Założenia musiały uwzględnić także realne i możliwe działania w przewidywanej sytuacji organizacyjnej, kadrowej i kompetencyjnej naszej jednostki.

Działania ukierunkowano przede wszytkim na:

–   prewencyjne oddziaływanie patroli pieszych w rejonach miasta i miejscach zdiagnozowanych występowaniem aktów wandalizmu, przypadków zachowań związanych z alkoholem i innymi przejawami zachowań nie akceptowanych społecznie,

–   włączania się do akcji profilaktycznych i programów propagujących systemowe rozwiązania w sferze porządku i spokoju publicznego i działań poprawiających oraz zwiększających stan i społeczne poczucie bezpieczeństwa,

–   elastyczne prowadzenie polityki represyjnej wobec sprawców ujawnianych wykroczeń,

–   sprawne wdrażanie nowelizacji i regulacji prawnych, istotnych dla porządku i spokoju publicznego.

 

            Realizację ustawowych zadań, określonych zamierzeń i czynności z pracy Straży  Miejskiej Łomży w 2013 roku z odniesieniem do roku wcześniejszego usystematyzowano w poniższych zestawieniach.

 

 

UJAWNIONE WYKROCZENIA I POSTĘPOWANIA

 

 

2013

2012

Ilość ujawnionych wykroczeń

3294

4011

Udzielone pouczenia

1832

2043

Ilość nałożonych mandatów karnych

1280

1844

Łączna kwota nałożonych mandatów karnych

158.350 zł

230.180 zł

Ilość wniosków skierowanych  do Sądu Rejonowego

181

122

Sporządzono odstąpień od kierowania wniosku o ukaranie

32

14

Ilość wniosków przekazanych do prowadzenia Policji

9

2

Zawiadomienia do Prokuratury

1

2

Czynności procesowe zlecone przez inne straże

164

83

KLASYFIKACJA UJAWNIONYCH WYKROCZEŃ

 

Wykroczenia przeciwko:

2013

2012

– porządkowi i spokojowi publicznemu

48

11

– instytucjom

4

1

– bezpieczeństwu osób i mienia

124

73

– bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

2065

2944

– zdrowiu

84

30

– urządzeniom użyteczności publicznej

267

354

Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

284

225

Z ustawy o ochronie zdrowia przez następstwami używania tytoniu

253

311

 

 

NAJCZĘŚCIEJ NOTOWANE GRUPY WYKROCZEŃ

 

Rodzaje wykroczeń zawarte w:

2013

2012

mandaty karne /kwota/

pouczenia

mandaty karne /kwota/

pouczenia

Ustawie – Kodeks wykroczeń

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

8

/550 zł/

32

8

/650 zł/

3

Ustawie – Kodeks wykroczeń

wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

1

/200 zł/

2

1

Ustawie-Kodeks wykroczeń

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

34

/3.200 zł/

86

7

/900 zł/

66

Ustawie-Kodeks wykroczeń

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

981

/133.000zł/

963

1541

/205.580zł/

1312

Ustawie-Kodeks wykroczeń

wykroczenia przeciwko zdrowiu

 

1

wniosek do Sądu

83

29

Ustawie-Kodeks wykroczeń

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

87

/7.000 zł/

174

111

/6.950 zł/

235

Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

80

/8.000 zł/

181

110

/11.100 zł/

95

Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 

67

/4.600 zł/

186

48

/3.300 zł/

263

DZIAŁANIA STAŁE I DORAŹNE STRAŻNIKÓW

 

L.p.

DZIAŁANIA STRAŻNIKÓW

2013

2012

1

Kontrole placówek oświatowo-wychowawczych

3181

2053

2

Sprawdzenia miejsc przebywania osób bezdomnych

1343

1125

3

Kontrole miejsc uznawanych za stwarzające zagrożenie przestępczością  i wykroczeniami

3410

4316

4

Kontrole miejsc sprzedaży i podawania alkoholu

1478

310

5

Kontrole targowisk, parków miejskich, plaży

2221

1377

6

Kontrole sposobu trzymania zwierząt

1147

62

7

Kontrole miejsc przebywania bezpańskich psów

773

116

8

Doprowadzenie osób nietrzeźwych do miejsc zamieszkania

i policyjnej izby zatrzymań, usunięcie z miejsc publicznych

119

136

9

Ujawnienieprzestępstw/ przekazanie Policji ujętych sprawców

11/11

3/2

10

Zabezpieczenie miejsc zdarzeń, wypadków budowlanych, awarie wodno-kanalizacyjne

85

46

11

Konwoje wartości pieniężnych i przedmiotów podlegających ochronie na potrzeby Urzędu Miasta, MOPS  i Strefy Płatnego Parkowania

652

2909 km

606

12

Zabezpieczenie imprez o charakterze masowym, imprez kulturalno – rozrywkowych, uroczystości religijnych i imprez sportowych

45

25

13

Akcje obejmujące działania mające na celu rozwiązywanie problemów w określonym czasie i miejscu

4

6

14

Zgłoszenia braku rejestracji psów

29

18

15

Wydanie opinii związanych z lokalizacją punktów sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych

99

91

16

Potwierdzenie zgłoszenia psów do odłowu jako bezpańskie

30

17

Zlecenia uporządkowania nieruchomości

192

209

18

Zlecenia usunięcia nielegalnych reklam

18

19

19

Zgłoszenia konieczności wymiany oznakowania

13

7

 

Wnioski o ukaranie skierowane do Sądu:

–   181 wniosków o 224 czyny /122 wnioski o 157 czynów w 2012 r./:

 

 • • wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

– 121 wniosków /90 w 2012 r./

 • • wykroczenia przeciwko zdrowiu – 1 wniosek /1 w 2012 r./
 • • wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 6 wniosków /8 w 2012 r./
 • • ustawa o wychowaniu w trzeźwości – 23 wnioski /19 w 2012 r./
 • • ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu – brak wniosków
 • • wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 18 wniosków /brak w 2012 r./
 • • inne – 12 wniosków

           

 

            Ważnym w realizacji zadań Straży Miejskiej a także dla organizacji pracy są kontakty i współpraca z Policją, organizowanie wspólnych przedsięwzięć, współdziałanie w ramach łączenia służb i patroli, wymiana bieżąca informacji i ich wykorzystywanie. Obowiązuje „Porozumienie w sprawie współpracy Straży Miejskiej Łomży i Komendy Miejskiej Policji w Łomży w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego” zawarte przez Prezydenta Miasta i Komendanta Miejskeigo Policji w Łomży, które określa ramowo zakres współpracy strażników i policjantów. Raz w miesiącu odbywały się spotkania w ramach Zespołu Zadaniowego d/s Koordynacji Służby Patrolowej. Zasadniczym kierunkiem współpracy jest współdziałanie i uzupełnianie, eliminowanie zbędnych czynności i ich dublowania na rzecz działań zachowujących właściwe uprawnienia i kompetencje służb.

            Wykonano 116 służb w ramach patroli łączonych strażników i policjantów      /86 w 2012r./, najczęściej z dzielnicowymi przy działaniach prewencyjnych i w ramach realizowanych programów prewencyjnych. Utrzymywana była bieżąca współpraca z dyżurnymi Komendy Miejskiej i osobami obsługującymi monitoring miasta,       także  w  ramach bezpośredniego kontaktu z patrolami straży operującymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i w dni wolne od pracy z uwagi na brak stałej służby dyżurnej w straży.

            Strażnicy brali czynny udział przy wspieraniu działań policyjnych zabezpieczających imprezy masowe, uroczystości i realizując zadania akcji o charakterze ogólnokrajowym, wojewódzkim i lokalnie w mieście, takich jak:

 • „Prędkość”, „Trzeźwy Poranek”, „Znicz”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Przechodź na zielonym” zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowane cyklicznie
 • „Bezpiecze wakacje”, „Bezpieczne ferie” i inne z programu „Nasze Bezpieczeństwo” ograniczające zagrożenia wśród dzieci i młodzieży, propagujące właściwe zachowania i postępowanie dla uniknięcia i przeciwdziałania zagrożeniom
 • „Nie bądźmy obojętni”, „Stop Bezmyślności”, „Żebractwo” mające zapobiegać skutkom bezdomności, zagrożeń dla osób samotnych eliminowania nietrzeźwych z miejsc publicznych i kierowania ich do zaopatrzenia medycznego, uwrażliwiania mieszkańców na symptomy zagrożeń dla innych.

            Strażnicy uczestniczyli w ćwiczeniach w ramach Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego, przygotowując także procedury postępowań w sytuacjach zagrożeń. Zakończone zostały działania w ramach programu „Odświeżamy nasze Miasta” organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny a zmierzający do ograniczenia zjawiska palenia tytoniu w miejscach publicznych i w miejscach wyłączonych ustawowo od tego typu zachowań. Podsumowanie programu wykazało duży udział naszej straży w zakresie eliminowania przypadków palenia papierosów przez dzieci i młodzież szkolną, negatywne wpływanie takich zachowań na innych. Korzystając z inicjatyw kierownictwa i nauczycieli szkół i placówek opiekuńczo–wychowawczych strażnicy zorganizowali i przeprowadzili 4 spotkania z młodzieżą szkolną i 2 w przedszkolach realizując zajęcia edukacyjne promujące wzorce właściwych zachowań i określające prawne następstwa przejawów demoralizacji nieletnich wykorzystując także spotkania do przybliżania funkcji, zadań i zasad działania Straży Miejskiej.

            W pierwszej połowie roku w szerszym niż w latach wcześniejszych zakresie udało się połączyć działania strażników z innymi podmiotami na rzecz eliminowania braku właściwej opieki właścicieli nad posiadanymi psami, dbałości o zachowanie czystości w miejscach publicznych przy wyprowadzaniu zwierząt.                  Działania powiązane były z akcją medialną oraz ustawianiem pojemników i rozdawaniem pakietów do sprzątania. Była to pierwsza w mieście tak szeroka akcja związana z często zgłaszanymi problemami właściwej opieki i zajmowania się zwierzętami przez ich właścicieli i ograniczaniem niebezpieczeństw i uciążliwości dla innych mieszkańców.

            W ramach sprawdzonych metod z lat wcześniejszych przeprowadzono także inne akcje własne ukierunkowane na:

 • • przegląd i kontrolę stanu porządku i czystości posesji i miejsc użyteczności publicznej, sprawdzenia i monitorowania ustaleń i wydanych zaleceń
 • • kontrolę firm i podmiotów gospodarczych zobowiązanych do stałego utrzymania ciągłości odbioru odpadów, szczególnie w okresie wchodzących w życie zmian ustawowych i regulacji uchwałami samorządu miasta
 • • eliminowania przypadków handlu doraźnego w miejscach i rejonach miasta objętych zakazem w związku z tymczasową organizacją w obrębie targowiska miejskeigo
 • • ograniczenie zjawiska handlu wyrobami tytoniowymi i alkoholem bez znaków akcyzy poprzez wsparcie i współdziałanie z Inspektorami Urzędu Celnego i innych służb, strażnicy brali udział w 4 tego rodzaju działaniach.

 

            Wykorzystując fotoradar zorganizowano zgodnie z ustalonymi miejscami i terminem zatwierdzonym przez Komendanta Miejskeigo Policji: 26 punktów pomiaru prędkości /39 w 2012 r./ na ulicach Piłsudskiego, Poznańskiej, Szosie Zambrowskiej i Sikorskiego, łącznie przez 72 godziny /86 h 50 min w 2012 r./, rejestrując 882 wykroczenia /1212 w 2012 r./, stosując 608 postępowań mandatowych                   /968 w 2012 r./, na kwotę 87.200 zł /139.560 zł w 2012 r./.

            Zarejestrowane przekroczenia wynosiły od 21 km/h do 58 km/h ponad dopuszczalną prędkość 50 km/h  /od 21 km/h do 71 km/h w 2012 r./ Zmniejszenie ilości wykorzystywania urządzenia spowodowane było w części konieczną przerwą w sytuacji niejasnych sygnałów o warunkach wykorzystania fotoradaru oraz absencją chorobową osoby zajmującej się tym zakresem pracy.

            W tej chwili wiadomo już, że najprawdopodobniej wszystkie maszty ustawione w Łomży do wykorzystywania przez Inspekcję Transportu Drogowego zostaną usunięte. Dotychczas też nie były wykorzystywane. Fotoradar Straży Miejskiej pozostanie jedynym urządzeniem tego typu, planowo kontrolującym prędkość pojazdów na ulicach miasta.

            Zdecydowanie zwiększyło się zaangażowanie strażników w organizację zabezpieczenia obchodów i uroczystości okolicznościowo-rocznicowych, świąt i uroczystości religijnych, imprez sportowych i kulturalno-rekreacyjnych oraz zabezpieczeń czasowych miejsc zdarzeń, podejrzeń przestępstw, uszkodzeń infrastruktury miejskiej itp. Strażnicy zrealizowali samodzielnie lub we współdziałaniu łącznie 130 zabezpieczeń imprez i zdarzeń, brało w nich udział 160 strażników.

           

            Zwiększyła się też liczba konwoi wykonywanych na potrzeby Urzędu i jednostek miejskich: wykonano ich 652 /606 w 2012 r./ przejeżdżając 2909 km /2798 km w 2012 r./, jak też innych czynności i działań w ramach współdziałania z wydziałami Urzędu i jednostkami samorządu. Dokonywano sprawdzeń na potrzeby ochrony środowiska, służb finansowych i komunalnych miasta, asyst z pracownikami gospodarki mieszkaniowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a także w mniejszym zakresie innych instytucji.

            W godzinach pracy Straży Miejskiej przyjęto 1123 telefonicznych zgłoszeń mieszkańców /969 w 2012 r./ jako typowych, jednorazowych interwencji. Analizując zarówno zgłoszone interwencje jak i podejmowane bezpośrednio przez strażników, stwierdzić należy, że najczęściej dotyczyły one:

–   niewłaściwych zachowań kierujących pojazdami, parkowania, utrudnień w komunikacji – 35 %

–   zaniedbań w utrzymaniu czystości i porządku na posesjach, w miejscach publicznych – 18%

–   zakłocania spokoju i porządku publicznego – 12%

–   niszczenia infrastruktury miejskiej, zieleni – 7,5%

–   spożywania alkoholu i zachowań osób nietrzeźwych – 6,5%

–   niewłaściwego zabezpieczenia budynków miejsc i urządzeń użyteczności publicznej – 1,5%

–   palenia tytoniu, głośnym, niewłaściwym i uciążliwym zachowaniem grup młodzieży – 1%

 

            Tendencje z ostatnich lat utrzymały się także w zakresie ilości prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia i kierowanych wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego. Zwiększyła się do 181 liczba wniosków /122 w 2012 r./ o 224 czyny    /157 w 2012 r./, sporządzono też 32 odstąpienia /14 w 2012 r./ od kierowania wniosku i wykonano czynności procesowe w 164 sprawach zleconych przez inne straże                 /83 w 2012 r./.

            Mimo ograniczonych możliwości kadrowo-organizacyjnych priorytetem było utrzymanie realizacji zadań w dyslokacji jak największej liczby patroli pieszych; 297 tego rodzaju służb /317 w 2012 r./ i ograniczenia wykorzystywania radiowozów jedynie w niezbędnym zakresie; przejechano 28729 km /32420 km w 2012 r./

            W minionym roku aktywność strażników kierunkowana była w obszary najbardziej zauważalnych i dokuczliwych społecznie zachowań patologicznych zdiagnozowanych i możliwych do wystąpienia oraz w sferę profilaktyki wymuszającej lub jedynie wskazującej właściwe postawy w przestrzeni publicznej.

            Wyniki działań Straży Miejskiej Łomży w 2013 roku pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że utrzymywany jest dobry poziom efektywności i skuteczności pracy strażników w niezmienionych warunkach kadrowo-organizacyjnych. Ujawnianie nieprawidłowości i wykroczeń wiąże się z właściwą reakcją na zgłoszenia mieszkańców, utrzymywaniem bieżącego kontaktu z przedstawicielami instytucji, administratorami osiedli i wspólnot mieszkańców, radnymi, samorządami osiedlowymi i lokalnymi mediami. Największe znaczenie ma sama obecność patroli w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania prawa. Mieszkańcy jednoznacznie wyrażają oczekiwania obecności takich patroli mając możliwość bezpośredniego kontaktu, sygnalizują i wskazują zjawiska negatywne oraz formułują swoje oczekiwania.

            Bezpieczeństwo, porządek i spokój publiczny w Łomży kształtuje się w ostatnich latach na podobnym poziomie a opinie mieszkańców o stanie i rodzaju zagrożeń sprowadzają się coraz częściej do określania uciążliwości napotykanych w pobliżu miejsca zamieszkania. Istnieje powszechne zapotrzebowanie na skuteczne, szybkie i sprawne działanie służb i instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie przestrzegania prawa i eliminowanie sytuacji potencjalnie budzących obawy, zagrożenia lub zakłócających wyobrażenie o porządku i spokoju publicznym.

            Bieżący rok musi być czasem kontynuacji przyjętych rozwiązań organizacyjnych w Straży Miejskiej z ukierunkowaniem na realizację zadań poprawiających stan porządku i spokoju w obszarach funkcjonowania miasta i jego rejonach będących w sferze użyteczności publicznej.

            Właściwym i uzasadnionym staje się w większym zakresie uwzględnienie:

 • • maksymalnego wykorzystania potencjału patroli pieszych i możliwości zwiększenia obecności strażników w dni świąteczne i wolne od pracy, łącząc służby z policjantami
 • • aktywności w działaniach edukacyjno – wychowawczych, propagujących akceptowane i oczekiwane w społeczności lokalnej wzorce zachowań z poszanowaniem prawa w przestrzeni publicznej
 • • ochrony osób słabszych przed działaniami innych, wykorzystujących często przewagę wieku, sprawności i bezkompromisowości w obecnych realiach
 • • wykorzystania wszelkich dostępnych możliwości poprawiających komunikację z mieszkańcami miasta, przepływu informacji ułatwiających wzajemne relacje i eliminujacych ewentualne niewłaściwe interpretacje działań, zdarzeń i oczekiwania
 • • przeanalizowania dotychczasowych miejsc i czasu wykorzystywania fotoradaru dla dostosowania kontroli do realnych potrzeb i przewidywanej skuteczności w ograniczaniu naruszeń prędkości kierujących.