Zmiany istotne dla działalności straży miały miejsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych po wprowadzeniu Ustawy o Strażach Gminnych (Miejskich) z dnia 29  sierpnia 1997 roku. Ujednolicone zostały zasady przeszkolenia strażników, umundurowania i wyposażenia, wprowadzono podstawowe uprawnienia, zadania i sposoby funkcjonowania oraz nadzoru merytorycznego. W Łomży straż pozostała nadal w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, z odrębnością w zakresie planowania i realizacji zadań, przy zachowaniu czynności wspólnych z innymi komórkami, jednostkami miejskimi i stałymi działaniami w ramach funkcjonowania Urzędu. Stałą obsadę stanowiła kadra 10 strażników i jednej osoby w ramach obsługi administracyjnej w praktyce do 2008 roku, kiedy to obsadę kadrową zwiększono o 3 dodatkowe etaty strażników.

 Ustawowe zadania to:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przez dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 •  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 Ustawowe uprawnienia to :

 • obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

◦     utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

◦     przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,

◦     ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

 • przetwarzanie danych osobowych z wyłączeniem ujawniania pochodzenia, rasy, poglądów politycznych i przekonań religijnych, przynależności wyznaniowej, jak również danych o zdrowiu, w tym nałogach
 • korzystanie z rejestrów, ewidencji i zbiorów na zasadach określonych w przepisach
 • udzielanie pouczeń, zwracanie uwagi, ostrzeganie lub stosowanie innych środków oddziaływania wychowawczego,
 • legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

◦     w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

◦     w związku z wykonywaniem czynności ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,

◦     w związku z wykonywaniem czynności doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego

 • nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżenia przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym, wydawanie poleceń
 • żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracanie się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawach.

Należy też przypomnieć, że jeszcze w 2007 roku opracowane zostały „Założenia zmian i rozwoju Straży Miejskiej Łomży na lata 2007-2010”, w których przyjęto jako uzasadnione wprowadzenie zmian pozwalających na szersze wykorzystanie uprawnień straży w działaniach na rzecz poprawy i utrzymania właściwego poziomu porządku i spokoju publicznego oraz realnego wpływu na poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców  naszego miasta. Przyjęto konieczność systemowych i stałych rozwiązań organizacyjnych z wydłużeniem czasu pracy we wszystkie dni tygodnia minimum od 6:00 do 22:00. Zmiany uwzględniały potrzebę doposażenia straży i zwiększenia obsady etatowej do 15 strażników i jednego pracownika cywilnego w 2008 roku oraz do końca 2010 roku do 20 etatów strażników i dwóch etatów cywilnych.

Główną przesłanką uzasadniającą potrzebę zmian ilościowych w strukturze Straży Miejskiej była przewidywana wówczas konieczność zachowania sprawności i efektywności przy stale rosnącym katalogu oczekiwań kierowanych do tej jednostki oraz nowelizacji Ustawy o strażach z końca 2010 roku, zwiększającej zakres uprawnień i precyzującej możliwe działania.

W założeniach planowane zmiany miały doprowadzić do:

 • wprowadzenia stałych, własnych, dwuzmianowych służb patrolowo- interwencyjnych przez cały tydzień, zabezpieczając godziny 6:00 – 22:00,
 • zwiększenia udziału we wspólnych służbach patrolowych z policjantami, przy czym istotą tych służb miała być również stała, dwuzmianowa obsada, gdzie zadania ukierunkowane byłyby na wykorzystanie systemu monitoringu miasta w zależności od potencjalnego zagrożenia,
 • wydzielenia zespołu specjalistów w zakresie działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przewidywaniem, że w najbliższych latach sytuacja w tym zakresie nie ulegnie istotnej poprawie, nadal istnieć będzie zagrożenie w szeroko rozumianym obszarze związanym z ruchem drogowym (brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych, przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy, niestosowanie się do znaków normujących zasady poruszania się i parkowania w obrębie miasta, niszczenia infrastruktury komunalnej i wspólnotowej – spółdzielczej dopuszczonej do użytku publicznego itp.) i założeniu, że nie zwiększy się zapewne liczba policjantów działających na drogach a posiadany sprzęt i stosowne zabezpieczenia techniczne pozostaną z braku możliwości obsługi wykorzystywane doraźnie,
 • zapewnienia stałości obsady kadrowej w sytuacji możliwych ograniczeń w realizacji zadań przez wszystkich strażników (wiek i posiadane predyspozycje), możliwości podjęcia własnych, planowych działań prewencyjnych np. edukacyjnych w szkołach i przedszkolach (w większości to policjanci są wiodącymi w podejmowaniu działań edukacyjno – prewencyjnych, straż włącza się jedynie do takich działań, możliwe jest natomiast objęcie pewnych obszarów systemem prewencji własnej, szczególnie tych istotnych z punktu widzenia samorządu),
 • zorganizowania systemu doskonalenia zawodowego we własnym zakresie, podział miasta na mniejsze rejony odpowiedzialności za efektywność działań prewencyjnych,
 • zapewnienia w szerszym zakresie możliwości ujawniania większości popełnianych wykroczeń, ustalania maksymalnej ilości patroli, także dla oddziaływania prewencyjnego,
 • poprawy warunków obsługi mieszkańców, stworzenie możliwości stałego kontaktu interesantów z jednostką i bieżącego zlecania zadań doraźnych, interwencyjnych, ciągłości pracy zarówno administracyjnej jak i w ramach nadzoru w godzinach pełnionej służby od 6:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia,
 • wdrożenia działań przygotowujących do ewentualnego przejęcia obsługi monitoringu wizyjnego miasta i stworzenia w perspektywie całodobowej służby dyżurnej bez ponoszenia dodatkowych nakładów (stwarza to też możliwość pełnego wykorzystania kadry i niezależnie od wieku, zmiana stanowisk adekwatnie do możliwości, potrzeb i bez zwiększania wydatków przy równoczesnym zapewnieniu pracownikom warunków do identyfikowania się z miejscem pracy, także w perspektywie wieku przedemerytalnego, wykorzystanie doświadczenia pracowników). Pozwoliłoby to także na zachowanie możliwości wykorzystania obsługi monitoringu do pełnienia roli dyspozytora dla służb patrolowych własnych i łączonych z policjantami, jak również do rejestrowania przypadków podlegających postępowaniu w sprawach o wykroczenia na podstawie obrazu rejestrującego konkretne wykroczenie będące w zainteresowaniu straży (obecnie tego rodzaju wykroczenia praktycznie pozostają poza represją i często z braku służby bez właściwej bieżącej reakcji).
 • poprawy wizerunku jednostki, zwiększenia społecznej akceptacji dla działań strażników doprowadzenia do stanu, że działania będą w większym stopniu rozwiązaniami systemowymi a nie doraźnymi, zaś zwiększenie liczby pracowników i doposażenie straży pozwalać będzie na kształtowanie wysokiego poziomu skuteczności, wprowadzenia stałych rozwiązań i procedur szybkości reakcji i skuteczniejszego zwalczania patologii z ograniczaniem przypadków negowania niektórych działań strażników.

Ponieważ nie udało się zrealizować zakładanego zwiększenia obsady etatowej, organizację pracy, stałe i doraźne rozwiązania w działalności  naszej straży dostosowano do ustalonych faktycznie możliwości, dokonując zmian adekwatnych do istniejących potrzeb w latach ubiegłych. Ustalano priorytety z możliwością dostosowywania działań dla ich realizacji w poszczególnych latach.

Z zatrudnionych obecnie 14 osób 4 strażników pracuje w straży od ponad 23 lat, 4 ponad dwadzieścia, 3 osoby ponad 5 lat a 3 strażników pracuje od 5 lat. Z pracujących osób 4 legitymuje się wyższym wykształceniem magisterskim i studiami podyplomowymi, 3 osoby wykształceniem wyższym a pozostałe 7 osób posiada wykształcenie średnie. Wszyscy posiadają ustawowo wymagane przeszkolenia, uprawnienia niezbędne w realizacji zadań i stosowne orzeczenia o zdolności do pracy w straży także kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Strażnicy dysponują:

 • dwoma pojazdami oznakowanymi, spełniającymi wymogi samochodów uprzywilejowanych, bez miejsc do przewozu osób nietrzeźwych i niebezpiecznych – ujętych lub zatrzymanych, z lokalizatorami GPS :

◦  KIA Soul 1.6 D z 2009 roku

◦  PEUGEOT Partner 1.6. D z 2008 roku

 • zestawem fotoradaru typu FOTORAPID z 2004 roku
 • dwoma radiostacjami przewoźnymi w pojazdach i stacją bazową w siedzibie straży
 • 7 sztukami radiotelefonów przenośnych
 • 6 zestawami komputerowymi z oprogramowaniem w niezbędnym zakresie, kopiarką, faxem, dwoma drukarkami
 • dostępem do bazy danych systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na zasadzie zapytania i wygenerowanej odpowiedzi w czasie kilkugodzinnym

korzystają także z dostatecznego wyposażenia osobistego: /6 latarek, 2 aparatów fotograficznych, 2 telefonów komórkowych w radiowozach/ oraz ze środków przymusu bezpośredniego: /pałki TONFA, kajdanki, gaz obezwładniający/ i umundurowania zgodnego z wymogami określonymi w stosownym rozporządzeniu.

 Wyposażenie i warunki funkcjonowania jednostki uległy w 2014 roku zdecydowanej i planowanej od dawna zmianie. Z dniem 13 października ubiegłego roku strażnicy przenieśli się do nowych pomieszczeń przeznaczonych docelowo na siedzibę Straży Miejskiej w części administracyjnej oddanej wcześniej do użytku nowej Hali Targowej przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 176A.

 Organizacja pracy w straży opiera się o roczne założenia działań z określeniem podstawowych i głównych celów, formułowanych na podstawie ocen i analiz własnych, wniosków, uwag i zgłoszeń przedstawicieli samorządu i wspólnot mieszkańców oraz tendencji i prognoz płynących także z dostępnych opracowań policyjnych dotyczących sytuacji w sferze bezpieczeństwa w naszym mieście.

Posiadane zasoby kadrowe ograniczają możliwości stałych rozwiązań pracy z dyżurnymi odbierającymi zgłoszenia i koordynującymi pracę strażników w terenie. Rolę tę przejmują Komendant lub Zastępca Komendanta w godzinach pracy, wykonując jednocześnie funkcje kontrolno – nadzorcze i inne będące zadaniami stałymi.

Dyslokacja czasowa w terenie patroli strażników planowana jest z odpowiednim wyprzedzeniem i korygowana w zależności od bieżących potrzeb. Niezbędne, stałe minimum to trzy patrole z ciągłością pracy od 6:00 do 22:00, uzupełniane strażnikami w rejonach odpowiedzialności, patrolami pieszymi i służbami łączonymi z policjantami. Zadania obejmują także czynności stałe z pracownikami Urzędu i jednostek miejskich, funkcje ochronne i powtarzalne sprawdzenia, kontrole i ustalone działania we współpracy z administracjami osiedli, służb i inspekcji, jak też realizację czynności typowo prewencyjnych w określonym miejscu i czasie. Istotne znaczenie mają również zlecane zadania doraźne, formułowane na podstawie jednorazowych telefonicznych zgłoszeń o interwencję, wpływających wniosków kierowników jednostek funkcjonujących w mieście o potencjalnych zagrożeniach, występujących nieprawidłowościach i zwyczajnych próśb o obecność patroli np. w okolicach szkół, placów zabaw, prowadzonych remontów i budów, miejsc wypoczynku i spacerów, miejsc odwiedzanych przez osoby z psami, parkingów itp. Odbierane i rozpatrywane są też zgłoszenia i pisma przesyłane drogą mailową. Strażnicy świadczą pomoc przy planach oznakowań ulic i dojazdów, zmianach i egzekwowaniu wdrażanych zmian.    

 W roku ubiegłym w jednostce nie doszło do żadnych przypadków naruszenia dyscypliny służbowej. Nie odnotowano też żadnego wypadku nadzwyczajnego z udziałem strażników. Nadzór opierał się o ustalone i wdrożone wcześniej kryteria ocen i opinii indywidualnych, stosowane były kontrole instruktażowe i uczestniczące oraz stały system rozliczania z realizacji stawianych zadań. Wszczęto dwa postępowania wyjaśniające w sprawie skarg, które zakończyły się ustaleniem, że osoby skarżące podały fakty i okoliczności niezgodne ze stanem rzeczywistym, pomijając przy tym między innymi wcześniejsze rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym.

W początkach 2014 roku funkcjonowanie Straży Miejskiej Łomży podlegało kontroli ze strony Wojewody Podlaskiego / Zespół Kontrolny z KWP w Białymstoku / za okres od 2012 roku do 28 lutego 2014 roku. Wystąpienie Pokontrolne nr E.5230.5.2014.WS z dnia 4 kwietnia 2014 roku nie zawiera żadnych uwag, wniosków i zaleceń. W żadnym z kontrolowanych obszarów nie dopatrzono się nieprawidłowości i pozytywnie oceniono wywiązywanie się Straży Miejskiej Łomży z obowiązków objętych zakresem kontroli. Była to kolejna kontrola po wcześniejszej z końca 2013 roku przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, która także pozytywnie oceniła funkcjonowanie łomżyńskiej Straży Miejskiej. Działania wszystkich oddziałów straży gminnych i miejskich województw podlaskiego i warmińsko–mazurskiego były także przedmiotem podsumowań i ocen na spotkaniu z przedstawicielami samorządów województw i Komend Wojewódzkich Policji w kwietniu ubiegłego roku z uwzględnieniem wyników kontroli i nadzoru z ostatniego okresu.

W lutym 2014 roku wyniki działań i funkcjonowanie Straży Miejskiej w oparciu o przedłożone „Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży i ocenę stanu porządku i spokoju publicznego w mieście za 2013 rok” rozpatrywane były i oceniane przez Radnych z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, a także podczas Sesji Rady Miejskiej. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. Radni w ciągu roku złożyli 19 interpelacji, zapytań i wniosków dotyczących zakresu pracy Straży Miejskiej. Dotyczyły one w większości pojedynczych, konkretnych spraw związanych z porządkiem w miejscach publicznych, stwierdzanymi przypadkami zachowań patologicznych, zaniedbań osób bądź instytucji wpływających na spokój i porządek publiczny. Każda ze zgłaszanych spraw była przedmiotem sprawdzeń, konkretnych działań z właściwą odpowiedzią zgodnie z przyjętymi procedurami i zachowanym terminem.

Strażnicy w 2014 roku łącznie przebywali na zwolnieniach lekarskich przez 281 dni co nie pozostawało bez ujemnego wpływu na organizację pracy. Konieczne były przesunięcia terminów i czasu planowanych urlopów pracowników i bieżące korygowanie w rozkładach służby także z jej wydłużeniem w przypadkach wymagających działań większej liczby strażników.

Minimalizując wydatki z przewidzianego budżetu na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w rozdziale 75416, ograniczono koszty między innymi w szkoleniach i eksploatacji samochodów oraz przy zakupie wyposażenia i umundurowania strażników. Z zaplanowanej kwoty 75.000 zł wydatkowano 57.970 zł, z czego na paliwo do radiowozów wydatkowano 13.910 zł /12.305 zł w 2013 r./ przejeżdżając 33.938 km  /28.729 km w 2013 r./ ograniczając też koszty napraw samochodów poprzez właściwy nadzór i eksploatację eliminującą uszkodzenia. W roku ubiegłym nikt z pracowników nie awansował na wyższe stanowisko służbowe, nikt nie otrzymał też żadnej nagrody ani wyróżnienia, nie było też żadnych zmian w uposażeniu pracowników.

Częste zmiany w obowiązujących przepisach nakazują systematyczne prowadzenie szkoleń własnych w ramach doskonalenia zawodowego strażników. W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, szkolenia organizowano we własnym zakresie i w zależności od potrzeb, unikając tym samym kosztów wyjazdów do zewnętrznych ośrodków szkolenia. Strażnicy uczestniczyli także w szkoleniach organizowanych w Urzędzie Miasta.

Podobnie jak w latach ubiegłych także w 2014 roku zorganizowano praktyki studenckie dla 2 osób, udzielono też pomocy zainteresowanym studentom w zbieraniu materiałów i badaniach do prac magisterskich.

Przyjęte na 2014 rok główne kierunki pracy Straży Miejskiej zmierzały między innymi do :

 • maksymalnego wykorzystania potencjału patroli pieszych i możliwości zwiększenia obecności strażników w dni świąteczne i wolne od pracy, łącząc także służby z policjantami
 • aktywności w działaniach edukacyjno – wychowawczych, propagujących akceptowane i oczekiwane w społeczności lokalnej wzorce zachowań z poszanowaniem prawa w przestrzeni publicznej; współpraca z mediami lokalnymi, udział i bezpośrednie kontakty z samorządami mieszkańców itp.
 • ochrony osób słabszych przed działaniami innych, wykorzystujących często przewagę wieku, sprawności i bezkompromisowości w obecnych realiach
 • wykorzystania wszelkich dostępnych możliwości poprawiających komunikację z mieszkańcami miasta, przepływu informacji ułatwiających wzajemne relacje i eliminujących ewentualne niewłaściwe interpretacje działań, zdarzeń i oczekiwania
 • przeanalizowania dotychczasowych miejsc i czasu wykorzystywania fotoradaru dla dostosowania kontroli do realnych potrzeb i przewidywanej skuteczności w ograniczaniu naruszeń prędkości kierujących.

Efekty realizacji ustawowych działań strażników w 2014 roku usystematyzowano w przedstawionych poniżej zestawieniach i porównaniu do podobnych działań z roku wcześniejszego dających się sklasyfikować w oparciu o dane statystyczne notowane zgodnie z wymogami określonymi w stosownych przepisach.

 

KLASYFIKACJA UJAWNIONYCH WYKROCZEŃ

 

 

Rodzaje wykroczeń

2014

2013

Liczba mandatów

kwota

Ilość pouczeń

Liczba mandatów

kwota

Ilość pouczeń

WYKROCZENIA KODEKSOWE

przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

– naruszenie przepisów porządkowych

– sprzedaż w niedozwolonym miejscu

– prywatne ogłoszenie

6

450 zł

62

8

550 zł

32

przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

– wprowadzenie w błąd

1

200 zł

1

1

200 zł

2

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób    i  mienia

– niepanowanie nad zwierzętami

15

1.250 zł

106

34

3.200 zł

86

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu            i porządkowi w komunikacji

– tamowanie lub utrudnianie ruchu

– niezastosowanie się do znaku lub sygnału drogowego

– przekroczenie prędkości

– prowadzenie pojazdu bez uprawnień

– prowadzenie pojazdu bez dokumentów

-naruszenie obowiązków określonych podmiotów

-naruszenie porządku lub bezpieczeństwa na drodze

795

106.590 zł

807

981

133.000 zł

963

Wykroczenia przeciwko zdrowiu

– niezachowanie czystości w obrębie nieruchomości

1

100 zł

38

83

Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

14

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

– nieobyczajny wybryk

– używanie nieprzyzwoitych słów

11

950 zł

121

22

1.750 zł

120

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

uszkadzanie roślinności

– zanieczyszczanie lub zaśmiecanie

94

6.100 zł

321

87

7.000 zł

174

Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

1

WYKROCZENIA POZAKODEKSOWE

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

66

6.700 zł

347

80

8.000 zł

181

Tytoń i wyroby tytoniowe

37

2.250 zł

185

67

4.600 zł

186

Czystość i porządek w gminach

1

1

Odpady

1

Zdrowie zwierząt

2

1

50 zł

4

RAZEM

1026

124.590 zł

2007

1280

158.350 zł

1832

 

DZIAŁANIA STAŁE I DORAŹNE STRAŻNIKÓW

 

L.p.

DZIAŁANIA STRAŻNIKÓW

2014

2013

1

Kontrole:

placówek oświatowo-wychowawczych

3430

3181

miejsc przebywania osób bezdomnych

1734

1343

miejsc uznawanych za stwarzające zagrożenie przestępczością i wykroczeniami

3140

3410

targowisk, miejsc handlu

1171

2221

parków miejskich, plaży, bulwarów

2696

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

1933

1478

/ilość wydanych opinii związanych z lokalizacją punktów sprzedaży i podawania alkoholu/

81

99

2

Zwierzęta:

 

Kontrole sposobu trzymania zwierząt

1074

1147

 

Zgłoszenia braku rejestracji psów

8

29

 

Kontrole miejsc przebywania bezpańskich psów

936

773

 

Potwierdzenia zgłoszenia psów do odłowu jako bezpańskie

35

30

3

Osoby nietrzeźwe:   

 

Doprowadzenie do miejsc zamieszkania /przekazanie do policyjnej izby zatrzymań / przekazanie placówkom medycznym

145

119

4

Zabezpieczenia miejsc zdarzeń:

 

Wypadki, kolizje drogowe

112

85

 

Wypadki budowlane, awarie wodno – kanalizacyjne

5

Zlecenia:

 

Uporządkowania terenu, nieruchomości, drogi

230

192

 

Usunięcia nielegalnych reklam i ogłoszeń

37

18

 

Poprawy, naprawy, wymiany oznakowania

5

13

6

Zabezpieczenie imprez o charakterze masowym:

 

Imprez kulturalno-rozrywkowych, uroczystości religijnych, imprez sportowych

49

45

 

Inne:

7

Ilość podjętych interwencji

3346

3112

8

Liczba legitymowanych osób

3521

3499

9

Akcje obejmujące działania mające na celu rozwiązywanie problemów w określonym czasie i miejscu

2

4

10

Ujawnione przestępstwa i zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu ich popełnienia

5

11

11

Ujęci sprawcy przestępstw i wykroczeń przekazani Policji

13

11

12

Konwoje wartości pieniężnych i przedmiotów podlegających ochronie na potrzeby Urzędu Miasta, MOPS i BSOP

707

3760km

282h25m

652

2909 km

 

UJAWNIONE WYKROCZENIA I POSTĘPOWANIA

 

 

 

2014

2013

Ilość ujawnionych wykroczeń

 

3234

3294

Udzielone pouczenia

 

2007

1832

Ilość nałożonych mandatów

 

1026

1280

Łączna kwota nałożonych mandatów

 

124.590 zł

158.350 zł

Ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego

 

198

181

Ilość odstąpień od kierowania wniosku o ukaranie

 

19

32

Ilość wniosków przekazanych do prowadzenia Policji

 

3

9

Zawiadomienia do prokuratury

 

1

1

Czynności procesowe zlecone przez inne straże

 

170

164

 

W dniach i godzinach pracy administracji Straży Miejskiej przyjęto 1199 telefonicznych zgłoszeń mieszkańców /1123 w 2013 r./ jako typowych, jednorazowych interwencji. Analizując zarówno zgłoszone interwencje jak i podejmowane bezpośrednio przez strażników, stwierdzić należy, że najczęściej dotyczyły one:

 • niewłaściwych zachowań kierujących pojazdami, parkowania, utrudnień w komunikacji – 31,3 %
 • niszczenia infrastruktury miejskiej, zieleni –  15%
 • zaniedbań w utrzymaniu czystości i porządku na posesjach, w miejscach publicznych – 12%
 • zakłócania spokoju i porządku publicznego – 11%
 • spożywania alkoholu i zachowań osób nietrzeźwych – 3,9%
 • palenia tytoniu, głośnym, niewłaściwym i uciążliwym zachowaniem grup młodzieży – 2,3%
 • niewłaściwego zabezpieczenia budynków miejsc i urządzeń użyteczności publicznej –  1,8%

Tendencje z ostatnich lat utrzymały się  w zakresie ilości prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia i kierowanych wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego co powoduje dodatkowe angażowanie strażników do występowania w charakterze świadków w czasie rozpraw.

Skierowano :  198 wniosków o 246 czynów /181 wniosków  o 224 czyny w 2013 r./:

 • wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 140 wniosków /121 w 2013 r./
 • wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 25 wniosków / 18 w 2013 r./
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości – 20 wniosków /23 w 2013 r./
 • wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 7 wniosków /6 w 2013 r./
 • inne – 3 wnioski / 12 w 2013 r. /
 • wykroczenia przeciwko zdrowiu – 1 wniosek /1 w 2013 r./

 przeprowadzono również:

170 czynności procesowych na zlecenie innych straży z kraju /164 w 2013 r./.

Ważnym jest tu, że poziom wykonywanych czynności, zachowanie terminów procesowych i przyjmowane kwalifikacje prawne w kierowanych do Sądu wnioskach o ukaranie nie budzą zastrzeżeń kontroli zewnętrznych i akceptowane są przez często kolejne instancje sądowe. Dużo postępowań obejmowało dwa lub więcej czynów jednego sprawcy, najczęściej powiązanych ze spożyciem alkoholu, odmową legitymowania, nieobyczajnym zachowaniem.

Zwiększyła się też liczba konwojów wykonywanych na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek miejskich: wykonano ich 707 /652 w 2013 r./ przejeżdżając 3760 km /2909 km w 2013r./ co zajęło blisko 283 godziny pracy strażników, jak też innych czynności i działań w ramach współdziałania z wydziałami Urzędu i jednostkami samorządu. Dokonywano sprawdzeń na potrzeby ochrony środowiska, służb finansowych i komunalnych miasta, asyst z pracownikami gospodarki mieszkaniowej oraz pomocy społecznej a także w mniejszym zakresie innych instytucji. Udzielano asyst przy realizacji działań pomocowych dla rodzin organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestnicząc przy umieszczaniu zagrożonych przemocą w rodzinie w Centrum Pieczy Zastępczej, ustalano miejsca pobytu osób wobec, których wydawane były sądowe postanowienia o leczeniu, szczególnie bezdomnych, dowożąc ich także na rozprawy i do szpitala.

Mimo ograniczonych możliwości kadrowo-organizacyjnych priorytetem było utrzymanie realizacji zadań w dyslokacji jak największej liczby patroli pieszych: 261 tego rodzaju służb  /297 w 2013 r./ i ograniczenia wykorzystywania radiowozów jedynie w niezbędnym zakresie.

Zdecydowanie zwiększyło się zaangażowanie strażników w organizację zabezpieczenia obchodów i uroczystości okolicznościowo-rocznicowych, świąt i uroczystości religijnych, imprez sportowych i kulturalno-rekreacyjnych oraz zabezpieczeń czasowych miejsc zdarzeń, podejrzeń przestępstw, uszkodzeń infrastruktury miejskiej itp. W zabezpieczeniach 49 imprez brało udział 159 strażników, samodzielnie lub w działaniach wspólnych z policjantami i innymi. Wymienić należy tylko większe imprezy stanowiące duże wyzwanie organizacyjne:

 • Kolarski Wyścig Dookoła Mazowsza
 • Paradę Województwa Podlaskiego
 • Nocne Wyścigi samochodowe Night Power
 • Sylwester Miejski
 • Biegi uliczne
 • cykliczne Jarmarki na Rynku i wiele innych.

 Wystąpiły przy tym podobne jak w latach ubiegłych problemy z ustalaniem zakresu możliwej pomocy przy zabezpieczaniu tego typu imprez szczególnie w przypadkach przemarszów i zajmowania czasowego ulic, pasów drogowych z ograniczoną informacją organizatorów o czasie i formie przewidywanych utrudnień w ruchu drogowym. Nie dotyczy to imprez miejskich i organizowanych cyklicznie gdzie funkcjonują już utarte sposoby przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem, konsultacjami i dostateczną wiedzą o możliwym zakresie działań straży i policji oraz wsparciu innych instytucji dla bezpiecznego przebiegu imprez masowych i innych uroczystości i imprez o charakterze ogólnodostępnym z wykorzystaniem miejskiej przestrzeni publicznej.

Podobnie duże zaangażowanie stanowiły kampanie wyborcze: wiosenna do Europarlamentu i dwie tury Wyborów Samorządowych praktycznie przez cały okres ich trwania i w dniach wyborów gdzie strażnicy mieli wyznaczone zadania zabezpieczające przez cały okres głosowania.

 Fotoradar wykorzystywany jest obecnie jedynie w wersji na statywie. Ustawiany  w miejscach oznakowanych i wytypowanych jako właściwe ze względu na występowanie zagrożeń powodowanych przekraczaniem dopuszczalnej prędkości jazdy przez kierujących. Łącznie w 2014 roku ustawiono 30 razy punkty pomiaru prędkości na ulicach Piłsudskiego, Szosie Zambrowskiej i Sikorskiego razem przez 91 godzin i 45 minut, rejestrując 629 /176 zdjęć testowych i nieczytelnych/ wykroczeń przekroczenia  prędkości od minimum 21 km/h do 66 km/h ponad dopuszczalną w mieście prędkość /26 punktów, 72 h,  882 wykroczenia w 2013 r./, Kolejny raz zaistniała potrzeba skorzystania z interpretacji przepisów regulujących działania straży w tym zakresie ze względu na pojawiające się rozbieżności prawne i opinie funkcjonujące w przestrzeni publicznej. Wyjaśnienia, uzyskane interpretacje i ostateczne wyroki Sądu Najwyższego wykazały zgodność działań naszej jednostki, pozwalając na dalsze wykorzystywanie urządzenia z przekonaniem o działaniach zgodnych z prawem.

Strażnicy realizują zapisy Porozumienia o współdziałaniu Straży Miejskiej z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniom porządku, spokoju publicznego i innym naruszeniom prawa na terenie PWSIiP w Łomży, regulujące zasady współpracy na terenie uczelni. Przedstawiciele straży uczestniczyli w dwóch Debatach Społecznych organizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach programu „Razem Bezpieczniej” /Bezpieczne Osiedle/ oraz w posiedzeniach Zarządów Rad Osiedli, a także organizowanych w szkołach spotkaniach poprzedzających ferie i wakacyjny wypoczynek uczniów. Straż Miejska będąc samorządową formacją powołaną do działań i nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów regulujących porządek i spokój publiczny w szerokim, sprawdzonym zakresie korzysta z wniosków i uwag przedstawicieli społeczności lokalnych i samych mieszkańców naszego miasta.

W całości działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście ważnym elementem realizowanych zadań Straży Miejskiej są kontakty i bieżąca współpraca z Policją, organizowanie wspólnych przedsięwzięć, współdziałanie w ramach łączenia służb i patroli, wymiana informacji i ich wykorzystywanie. Jest to istotne także dla organizacji pracy naszej jednostki. Obowiązuje „Porozumienie w sprawie współpracy Straży Miejskiej Łomży i Komendy Miejskiej Policji w Łomży w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego” zawarte przez Prezydenta Miasta i Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, które określa ramowo zakres współpracy strażników i policjantów. Raz w miesiącu odbywały się spotkania w ramach Zespołu Zadaniowego d/s Koordynacji Służby Patrolowej gdzie omawiane są aktualne zagrożenia, potrzeby przewidywanych działań w oparciu o analizy we wszystkich obszarach mających wpływ na poziom bezpieczeństwa. Zasadniczym kierunkiem współpracy jest współdziałanie i uzupełnianie, eliminowanie zbędnych czynności i ich dublowania na rzecz działań zachowujących właściwe uprawnienia i kompetencje służb. Zrealizowano 109 służb w ramach patroli łączonych strażników i policjantów /116 w 2013r./, najczęściej z dzielnicowymi 44 służby przy działaniach prewencyjnych i w ramach realizowanych programów /Nasze Bezpieczeństwo, Nie bądź Obojętny, Stop Bezmyślności, Bezpieczne Wakacje – Ferie/, z policjantami patrolowo-interwencyjnymi 7 działań w służbach patrolowych oraz policjantami ruchu drogowego 58 służb we wspólnych akcjach /Prędkość, Trzeźwy Poranek, Znicz, Bezpieczna Droga do Szkoły, Przechodź na zielonym, Błysk/ i zabezpieczeniach na ulicach miasta. Utrzymywana była bieżąca współpraca z dyżurnymi Komendy Miejskiej i osobami obsługującymi monitoring miasta, także w ramach bezpośredniego kontaktu z patrolami straży operującymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i w dni wolne od pracy z uwagi na brak stałej służby dyżurnej w straży. Strażnicy angażowali się też do działań z policjantami Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą w zakresie kontroli punktów skupu złomu oraz przy współudziale Służby Celnej do akcyjnych działań eliminujących i ograniczających handel wyrobami bez znaków skarbowych akcyzy, papierosami i alkoholem w okolicach targowiska miejskiego. Są to powtarzalne działania uzupełniające systematyczną pracę wykrywczą policjantów i celników, prowadzoną w tym zakresie.

Utrzymywane są sprawdzone rozwiązania współpracy strażników rejonów z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych, administratorami osiedli, wspólnot mieszkaniowych i administracją zasobów komunalnych miasta w zakresie eliminowania, poprawiania i zmian w sferach będących uciążliwościami dla mieszkańców konkretnych rejonów i miejsc naszego miasta. Właściwą miarę przywiązywano także do spraw sygnalizowanych formalnie i poprzez bieżące kontakty z przedstawicielami wspólnot i rad osiedlowych.

Kolejny rok w podobnym zakresie jak rok wcześniej udało się łączyć działania strażników z innymi podmiotami na rzecz eliminowania braku właściwej opieki właścicieli nad posiadanymi psami i dbałości o zachowanie czystości w miejscach publicznych przy wyprowadzaniu zwierząt. Działania wiązane były z informacją medialną oraz systematycznym rozdawaniem pakietów do sprzątania, służbą w czasie i miejscach gdzie najwięcej osób wychodzi z psami. Był to kolejny w mieście rok tak szerokich działań związanych z często zgłaszanymi problemami właściwej opieki i zajmowania się zwierzętami przez ich właścicieli i ograniczaniem niebezpieczeństw i uciążliwości dla innych mieszkańców.

W ramach sprawdzonych metod z lat wcześniejszych przeprowadzono także akcje własne ukierunkowane na:

 • przegląd i kontrolę stanu porządku i czystości posesji i miejsc użyteczności publicznej, sprawdzenia i monitorowania ustaleń i wydanych zaleceń
 • kontrolę firm i podmiotów gospodarczych zobowiązanych do stałego utrzymania ciągłości odbioru odpadów, szczególnie po zmianach  ustawowych i regulacji uchwałami samorządu miasta w roku wcześniejszym
 • eliminowania przypadków handlu doraźnego w miejscach i rejonach miasta objętych zakazem w związku z tymczasową organizacją w obrębie targowiska miejskiego

udało się utrzymać obowiązujące ograniczenia parkowania samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych systematycznymi sprawdzeniami, docieraniem do kierowców z pouczeniami, upomnieniami i w mniejszym zakresie stosując represje przewidziane za tego typu wykroczenia. Podobnie skutecznie strażnicy eliminują próby zajmowania miejsc parkingowych, miejskich do celów reklamowych.

W minionym roku aktywność strażników kierunkowana była w obszary najbardziej zauważalnych i dokuczliwych społecznie zachowań patologicznych zdiagnozowanych i możliwych do wystąpienia oraz w sferę profilaktyki wymuszającej lub jedynie wskazującej właściwe postawy w przestrzeni publicznej.

Podsumowanie działań Straży Miejskiej Łomży z 2014 roku daje podstawy do stwierdzenia, że utrzymywany jest dobry poziom efektywności i skuteczności pracy strażników w niezmienionych warunkach kadrowo-organizacyjnych. Ujawnianie nieprawidłowości i wykroczeń wiąże się z właściwą reakcją na zgłoszenia mieszkańców, utrzymywaniem bieżącego kontaktu z przedstawicielami instytucji, administratorami osiedli i wspólnot mieszkańców, radnymi, samorządami osiedlowymi i lokalnymi mediami. Największe znaczenie ma sama obecność patroli w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania prawa. Mieszkańcy jednoznacznie wyrażają oczekiwania obecności takich patroli mając możliwość bezpośredniego kontaktu, sygnalizują i wskazują zjawiska negatywne oraz formułują swoje oczekiwania. Często podkreślają, że zbyt mało jest widocznych strażników patrolujących miasto, oczekiwania samej ich obecności są daleko większe.

Można uznać, że bezpieczeństwo, porządek i spokój publiczny w Łomży kształtuje się w ostatnich latach na podobnym poziomie a opinie mieszkańców o stanie i rodzaju zagrożeń sprowadzają się coraz częściej do określania uciążliwości napotykanych w pobliżu miejsca zamieszkania. Istnieje powszechne zapotrzebowanie na skuteczne, szybkie i sprawne działanie służb i instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie przestrzegania prawa i eliminowanie sytuacji potencjalnie budzących obawy, zagrożenia lub zakłócających wyobrażenie o porządku i spokoju publicznym.

W bieżącym roku kontynuowane będą przyjęte rozwiązania organizacyjne w Straży Miejskiej z ukierunkowaniem na realizację zadań poprawiających stan porządku i spokoju w obszarach funkcjonowania miasta i jego rejonach będących w sferze użyteczności publicznej. Należy uwzględnić między innymi:

 • Łączenie służb z policjantami w możliwie największym wymiarze, także w soboty i dni świąteczne dla zachowania ciągłości działań, wykorzystywanie dotychczasowych doświadczeń eliminujących ograniczenia związane z małą obsadą kadrową.
 • Egzekwowanie porządku i czystości przy obiektach handlowych, usługowych, użyteczności publicznej i na posesjach prywatnych.
 • Ochrona osób słabszych przed niewłaściwymi działaniami innych, wykorzystujących przewagę wieku, sprawności i bezkompromisowości w istniejących realiach.
 • Współpraca w jak największym i możliwie ograniczonym formalnościami zakresie z instytucjami, służbami, ochroną obiektów, przedstawicielami wspólnot samorządowych dla przepływu informacji i szybkiej reakcji na każdy rodzaj nieprawidłowości, utrudnienia, symptomy zagrożeń w określonych miejscach i czasie.
 • Normowania sytuacji istniejącego oznakowania ulic i miejsc związanych z dopuszczalnością zachowań kierujących, czytelność jednoznacznego, zrozumiałego obowiązywania dla wszystkich /znaki zakazu z np. nie dotyczy mieszkańców bloku, pracowników, klientów itp./

Wykorzystywanie dostępnych możliwości informacyjnych i działań edukacyjno-wychowawczych promujących właściwe wzorce zachowań w najbardziej uciążliwych obszarach dla mieszkańców, stosowanie najprostszych prawnych form oddziaływania, eliminowanie uciążliwości niewłaściwego parkowania, niszczenia infrastruktury, agresywnych a często jedynie głośnych lub wulgarnych zachowań w grupie w przestrzeni publicznej, poprawianie komunikacji z mieszkańcami ułatwiające wzajemne relacje i eliminujące ewentualne niewłaściwe interpretacje działań strażników.

 

Sporządził: Komendant Bogdan Rutkowski