W Łomży straż od początku funkcjonowania niezmiennie pozostaje w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta z odrębnością w zakresie planowania i realizacji zadań ale przy zachowaniu czynności wspólnych z innymi komórkami i jednostkami miejskimi oraz stałymi działaniami w ramach funkcjonowania urzędu.

Ostatni rok wymiernie różnił się pod względem organizacyjnym od lat poprzednich. Straż Miejska pracowała w znacząco zmniejszonej obsadzie kadrowej w porównaniu do lat wcześniejszych. Zatrudnienie uległo zmniejszeniu o dwóch strażników już w 2015 roku a w ubiegłym o kolejnych 6 strażników, z których jeden przeszedł na świadczenia emerytalne natomiast 5 kolejnych przeniesionych zostało do pracy na innych stanowiskach w Urzędzie Miasta i docelowo pracują jako dyżurni w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z 13 zatrudnionych jeszcze w 2015 roku strażników w roku ubiegłym pozostało 5 osób, w tym komendant, zastępca komendanta, jeden strażnik rejonu i jeden patrolowo-interwencyjny oraz osoba prowadząca postępowania w sprawach o wykroczenia i zajmująca się oskarżaniem w Sądach, postępowaniami wyjaśniającymi, sprawdzeniami w bazie systemu CEPiK. Pozostawał także obsadzony etat pracownika cywilnego obsługi administracyjno–biurowej jednostki, realizujący przyjęcia zgłoszeń i prowadzenie ewidencji i rejestrów, spraw kadrowo-szkoleniowych, postępowań egzekucyjnych, rozliczeń materiałowych i innych związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie .

Z początkiem listopada 2017 roku w wyniku przeprowadzonej rekrutacji w drodze konkursu zatrudniono 3 osoby na etatach młodszego strażnika, kierując ich do szkolenia uprawniającego do pełnego wykonywania ustawowych obowiązków; w praktyce rozpoczęli oni właściwą pracę z początkiem lutego 2018 roku.

Z zatrudnionych obecnie osób 4 strażników posiada ponad 26 letni staż pracy w naszej straży a 2 osoby ponad 10 letni okres zatrudnienia w tej jednostce, trzy pozostałe osoby pracują od listopada ubiegłego roku. Obecnie wśród zatrudnionych osób 3 osoby legitymuje się wyższym wykształceniem magisterskim i studiami podyplomowymi, 4 osoby wykształceniem wyższym i pozostałe 2 wykształceniem średnim. Strażnicy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w Urzędzie Miejskim, między innymi z zakresu ochrony danych osobowych, przestrzegania przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej, przepisów BHP. Jedna osoba odbyła uzupełniające szkolenie z prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji publicznej a dwie osoby zakończyły studia podyplomowe, trzej strażnicy zakończyli w styczniu już tego roku szkolenie podstawowe uzyskując uprawnienia do wykonywania obowiązków na zajmowanych stanowiskach strażniczych. Korzystając z doświadczeń lat ubiegłych także w 2017 roku zorganizowano praktyki studenckie dla 3 osób, dwóm udzielono pomocy w zbieraniu materiałów i badaniach do pracy dyplomowej, przeprowadzono także sześciotygodniowe praktyki dla trójki nowoprzyjętych strażników.

Zarówno w ostatnich latach jak i w roku ubiegłym w jednostce nie doszło do żadnych przypadków naruszenia dyscypliny służbowej. Nie odnotowano też żadnego wypadku nadzwyczajnego z udziałem strażników. Nadzór opierał się o ustalone i wdrożone wcześniej kryteria ocen i opinii indywidualnych, stosowane były kontrole instruktażowe i uczestniczące oraz stały system rozliczania z realizacji stawianych zadań. Nie wpłynęła żadna skarga na działania strażników wymagająca wyjaśniania bądź innych form ustaleń w trybie postępowania administracyjnego. Żadna z zatrudnionych w straży osób nie awansowała, nie było też podwyżek w płacach, osiem osób odebrało nagrody regulaminowe przyznane przez Prezydenta Miasta w końcu roku.

Strażnicy w 2017 roku łącznie przebywali na zwolnieniach lekarskich przez 222 dni /151 dni w 2016 r./ co nie pozostawało bez ujemnego wpływu na organizację pracy, odbierali zaległe i bieżące urlopy oraz wolne za przepracowane nadgodziny i pracę w niedziele i święta. W tych warunkach trudno było zachować przyjęty plan i wymagana była bieżąca korekta z przesunięciami przyznawanych urlopów i dni wolnych od pracy. Z nieuzupełnionymi etatami oraz długotrwałym zwolnieniem lekarskim bardzo trudno utrzymać właściwy, wcześniejszy poziom pracy i realizacji obowiązków. W praktyce wszyscy strażnicy, niezależnie od stałych zakresów czynności, realizowali także zadania w terenie w ramach patroli uzupełniając braki kadrowe w służbie patrolowej i obchodowej. Obecne zasoby kadrowe ograniczają możliwości stałych rozwiązań pracy według norm z dyżurnymi odbierającymi zgłoszenia i koordynującymi pracę strażników w terenie. Rolę tę przejmują komendant lub zastępca komendanta w godzinach pracy, wykonując jednocześnie funkcje kontrolno – nadzorcze i inne będące ich zadaniami stałymi.

W latach ubiegłych dyslokacja czasowa na terenie miasta patroli strażników planowana była z odpowiednim wyprzedzeniem i jedynie korygowana w zależności od bieżących potrzeb. Niezbędne, stałe minimum obliczane było na trzy patrole z ciągłością pracy od 6:00 do 22:00, uzupełniane strażnikami w „rejonach odpowiedzialności”, w możliwym zakresie patrolami pieszymi i służbami łączonymi z policjantami.

Zadania obejmują także czynności stałe z pracownikami urzędu i jednostek miejskich, funkcje ochronne i powtarzalne sprawdzenia, kontrole i ustalone działania we współpracy z administracjami osiedli, służb i inspekcji, jak też realizację czynności typowo prewencyjnych w określonym miejscu i czasie. Istotne znaczenie mają również zlecane zadania doraźne, formułowane na podstawie jednorazowych telefonicznych zgłoszeń o interwencję, wpływających wniosków kierowników jednostek funkcjonujących w mieście o potencjalnych zagrożeniach, występujących nieprawidłowościach i zwyczajnych próśb o obecność patroli np. w okolicach szkół, placów zabaw, prowadzonych remontów i budów, miejsc wypoczynku i spacerów, miejsc odwiedzanych przez osoby z psami, parkingów itp. Odbierane i rozpatrywane są też zgłoszenia i pisma przesyłane drogą mailową. Strażnicy świadczą pomoc przy planach oznakowań ulic i dojazdów, zmianach i egzekwowaniu wdrażanych zmian. Współpracują z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób wymagających doraźnej pomocy lub koniecznych sprawdzeń okresowych w miejscach pobytu, realizacji badań lekarskich i form podjętego leczenia lub terapii. Podobną współpracę wykazują także z noclegownią miejską dla osób bezdomnych lub czasowo pozbawionych miejsc stałego pobytu na terenie miasta.

W ostatnich latach uwzględniane są też w planowaniu bieżącej pracy wyniki analiz policyjnych w zakresie czasu, miejsc i rodzaju występujących bądź prognozowanych zagrożeń bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta. Odbywają się cyklicznie comiesięczne spotkania w ramach zespołu zadaniowego ds. koordynacji służby patrolowej w Komendzie Policji, na których przekazywane są informacje o notowanych zdarzeniach i planowanych działaniach zapobiegawczych. Także w tym zakresie Straż Miejska korzysta z tych informacji i ustaleń na potrzeby organizacji pracy.   

Zapoczątkowana we wrześniu 2016 roku dyskusja dotycząca dalszego funkcjonowania Straży Miejskiej w naszym mieście toczyła się także w początkach ubiegłego roku z odniesieniem do ostatnich 9 lat jej działania.

Zrealizowano zapowiadane konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców Łomży przeprowadzone między innymi w formie badania ankietowego w okresie od 10 do 31 stycznia 2017 roku, opinii przedstawicieli mieszkańców z Rad Osiedlowych, istniejących Rad Społecznych i Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych oraz z otwartych spotkań z mieszkańcami także z udziałem ekspertów i przedstawicieli Policji. Badanie ankietowe wykazało, że 72% uczestników badania opowiedziało się za pozostawieniem łomżyńskiej straży miejskiej z czego 26,18% w obecnym kształcie, natomiast 45,82% opiniowało dalsze funkcjonowanie straży z jednoczesnym dokonaniem wskazywanych zmian. W 28% badani wypowiedzieli się negatywnie o funkcjonowaniu jednostki opiniując jej likwidację. Z opinii osób wypowiadających się za utrzymaniem straży ponad 80% badanych dobrze lub bardzo dobrze oceniło dotychczasowe działania strażników. Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowych, Rad Społecznych i Rad Osiedli złożyli pozytywne opinie o funkcjonowaniu Straży Miejskiej ze wskazaniem konieczność jej dalszego działania w obecnej lub zmienionej strukturze. Jedynie Młodzieżowa Rada Miasta negatywnie zaopiniowała możliwość dalszej działalności jednostki.

Wnioski z bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, ekspertami i przedstawicielami Policji oraz władz miasta sprowadzały się do konieczności zwiększenia etatowego strażników, skoncentrowania działań na poprawie i utrzymaniu ładu i porządku publicznego i pozostawienie utrzymania bezpieczeństwa już tylko Policji, zmiany czasu pracy z wprowadzeniem stałych patroli we wszystkie dni tygodnia, najlepiej przez całą dobę, zwrócenie uwagi na poprawę zachowania strażników podczas interwencji, odmłodzenie kadry strażników, poprawienie mobilności w docieraniu do wszystkich rejonów miasta i ulepszenie informacji o działaniach straży, podejmowanych inicjatywach i istniejących problemach w mieście. Straż nie może też pełnić roli wspomagającej budżet z nakładania mandatów, wykazano jednocześnie grupę realizowanych zadań przez straż, których nie może bezpośrednio przejąć Policja.

Analizując wnioski, uwagi i opinie z kilkumiesięcznej dyskusji i jej sformalizowanego podsumowania można stwierdzić, że znacząca większość znajduje potwierdzenie w opracowanych w 2007 roku założeniach funkcjonowania i rozwoju Straży Miejskiej w Łomży z przewidywaniem sytuacji na najbliższe lata działalności.

Założenia te nigdy nie zostały zrealizowane, głównie ze względu na ograniczenia kadrowe i odkładane w czasie uzupełnienia etatowe do przewidywanych norm zatrudnienia według liczby mieszkańców miasta.

Zmiany w przepisach prawa, zmieniające się oczekiwania mieszkańców i nowe obszary koniecznej aktywności strażników przy zmniejszającej się obsadzie kadrowej od 2015 roku w praktyce ograniczały pełne zaspokojenie istniejących potrzeb na działania Straży Miejskiej Łomży. Kolejne znaczące ograniczenie zatrudnienia i niepewność dalszego funkcjonowania z końca 2016 roku i początków ubiegłego, wyraźnie i widocznie wpłynęły na sposób działania jednostki. Realnie nie było żadnych możliwości wywiązania się z przyjętych i sprawdzonych już wcześniej rozwiązań. Konieczne były za to działania doraźne, reakcja na bieżące potrzeby, praca odbiegająca organizacyjnie od możliwości jej planowania w czasie i dotychczasowym zakresie. Efektywność wcześniej osiągana pracą od 6:00 do 22:00 przez pięć dni w tygodniu i częściowo w soboty, niedziele i dni świąteczne, nie dała się utrzymać po ograniczeniu pracy do godzin 7:30-15:30. Planowano i wykonywano zadania, które były niezbędne dla zachowania porządku i spokoju na terenie miasta, przyczyniały się do eliminowania uciążliwości dla mieszkańców a także te wynikające z bieżącej sytuacji.

Wyposażenie i warunki funkcjonowania jednostki nie uległy w 2017 roku żadnym istotnym zmianom. Kilka ostatnich lat strażnicy dysponują w pracy:

– dwoma pojazdami oznakowanymi, spełniającymi wymogi samochodów uprzywilejowanych, bez miejsc do przewozu osób nietrzeźwych i niebezpiecznych – ujętych lub zatrzymanych :

◦  KIA Soul 1.6 D z 2009 roku

◦  PEUGEOT Partner 1.6. D z 2008 roku

– dwoma radiostacjami przewoźnymi w pojazdach i stacją bazową w siedzibie straży

– siedmioma sztukami radiotelefonów przenośnych

– sześcioma zestawami komputerowymi z oprogramowaniem w niezbędnym zakresie, kopiarką i trzema drukarkami

– dostępem do bazy danych systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na zasadzie zapytania i wygenerowanej odpowiedzi w czasie kilkugodzinnym;

korzystają także z dostatecznego wyposażenia osobistego: /latarek, 2 aparatów fotograficznych, 2 telefonów komórkowych w radiowozach/ oraz ze środków przymusu bezpośredniego: /pałki TONFA, kajdanki, gaz obezwładniający/ i umundurowania zgodnego z wymogami określonymi w stosownym rozporządzeniu.

Warunki lokalowe też nie uległy zmianie od 13 października 2014 roku kiedy Straż Miejska przeniosła się do nowych pomieszczeń przeznaczonych docelowo na siedzibę w części administracyjnej nowej Hali Targowej przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 176 A.

            W lutym 2017 roku wyniki działań Straży Miejskiej w oparciu o przedłożone „Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Łomży i ocenę stanu porządku i spokoju publicznego w mieście za 2016 rok” podlegały ocenie Radnych z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, a także na Sesji Rady Miejskiej. Nie było istotnych zastrzeżeń i wniosków.     

Radni w ciągu roku złożyli 20 interpelacji, zapytań i wniosków dotyczących zakresu pracy Straży Miejskiej. Dotyczyły one w większości pojedynczych, konkretnych spraw związanych z porządkiem w miejscach publicznych, stwierdzanymi przypadkami zachowań patologicznych, zaniedbań osób bądź instytucji wpływających na spokój i porządek publiczny. Każda ze zgłaszanych spraw była przedmiotem sprawdzeń i działań z właściwą odpowiedzią, zgodnie z przyjętymi procedurami i zachowanym terminem. Odnotowano także dwa wystąpienia poselskie wymagające odpowiedzi oraz czynności sprawdzających z lat wcześniejszych.

Kontynuowano przyjęte rozwiązania współpracy strażników z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych, administratorami osiedli, wspólnot mieszkaniowych i administracją zasobów komunalnych miasta w zakresie eliminowania, poprawiania i zmian w sferach będących uciążliwościami dla mieszkańców konkretnych rejonów i miejsc naszego miasta. Kontakty te ograniczone zostały ze względu na odejścia strażników rejonów odpowiedzialnych w ostatnich latach za przydzielone części miasta i brak możliwości ich zastąpienia. Właściwą miarę przywiązywano także do spraw sygnalizowanych formalnie i poprzez bieżące kontakty z przedstawicielami wspólnot i rad osiedlowych. Niezwykle pomocnymi były także debaty organizowane przez Komendę Miejską Policji w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń z napływem informacji o potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego w mieście. Często informacje świadczą jedynie o utrudnieniach i uciążliwościach w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa publicznego. Eliminowanie przyczyn zagrożeń staje się zadaniem nie tylko Policji czy Straży Miejskiej ale również innych instytucji, służb i organizacji publicznych odpowiedzialnych za działania poprawiające poczucie bezpieczeństwa ogólnego mieszkańców przyjmowane i realizowane w znaczącej ilości przez Straż Miejską jako służbę samorządu miasta mającą kontakt bezpośredni z właściwymi pracownikami Urzędu i jego instytucjami.

Straż Miejska będąc samorządową formacją powołaną do działań i nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów regulujących porządek i spokój publiczny w szerokim, sprawdzonym zakresie korzysta z wniosków i uwag przedstawicieli społeczności lokalnych i samych mieszkańców naszego miasta.

W planowaniu pracy Straży Miejskiej na 2017 rok przyjęto kierunki działań uwzględniające stałe tendencje obserwowane w latach wcześniejszych, jak też bieżące sygnały, wnioski i zgłoszenia mieszkańców miasta. Założenia musiały uwzględnić także realne i możliwe działania w przewidywanej sytuacji organizacyjnej, kadrowej i kompetencyjnej naszej jednostki. Podejmowane działania miały prowadzić do:

  • maksymalnego wykorzystania potencjału patroli pieszych i możliwości zwiększenia obecności strażników w dni świąteczne i wolne od pracy, łącząc służby z policjantami w rejonach miasta i miejscach zdiagnozowanych pod względem występowania aktów wandalizmu, przypadków związanych z alkoholem i innymi przejawami zachowań nie akceptowanych społecznie,
  • elastyczne prowadzenie polityki represyjnej wobec sprawców ujawnianych wykroczeń, określenia grup czynów do bezwzględnego eliminowania w określonych uwarunkowaniach i sposobach działania sprawców,
  • aktywności w działaniach edukacyjno – wychowawczych, propagujących akceptowane i oczekiwane w społeczności lokalnej wzorce zachowań z poszanowaniem prawa w przestrzeni publicznej,
  • ochrony osób słabszych przed działaniami innych, wykorzystujących często przewagę wieku, sprawności i bezkompromisowości w obecnych realiach,
  • wykorzystania wszelkich dostępnych możliwości poprawiających komunikację z mieszkańcami miasta, przepływu informacji ułatwiających wzajemne relacje i eliminujących ewentualne niewłaściwe interpretacje działań, zdarzeń i oczekiwania.

Weryfikację tych założeń spowodowały ograniczenia opisane powyżej związane ze zmniejszeniem  zatrudnienia o 6 strażników, co musiało przełożyć się na stałe i doraźne działania oraz ich efekty usystematyzowane w poniższych zestawieniach.

KLASYFIKACJA UJAWNIONYCH WYKROCZEŃ W 2017 ROKU

 

Rodzaje wykroczeń

2017

Liczba wykroczeń

Ilość pouczeń

przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

– naruszenie przepisów porządkowych

– sprzedaż w niedozwolonym miejscu

– prywatne ogłoszenie

17

15

przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

– wprowadzenie w błąd

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

– niepanowanie nad zwierzętami

28

25

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

– tamowanie lub utrudnianie ruchu

– niezastosowanie się do znaku lub sygnału drogowego

– prowadzenie pojazdu bez uprawnień

– prowadzenie pojazdu bez dokumentów

-naruszenie porządku lub bezpieczeństwa na drodze

282

262

Wykroczenia przeciwko zdrowiu

– niezachowanie czystości w obrębie nieruchomości

36

36

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

– nieobyczajny wybryk

– używanie nieprzyzwoitych słów

13

10

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

– uszkadzanie roślinności

– zanieczyszczanie lub zaśmiecanie

46

39

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

36

25

Tytoń i wyroby tytoniowe

6

6

Czystość i porządek w gminach

7

1

Odpady

4

4

RAZEM

475

423

 

 

DZIAŁANIA STAŁE I DORAŹNE STRAŻNIKÓW w 2017 ROKU

 

 

Lp.

DZIAŁANIA STRAŻNIKÓW

2017

1

 

 

Kontrole:

placówek oświatowo-wychowawczych

2256

miejsc przebywania osób bezdomnych

1181

miejsc uznawanych za stwarzające zagrożenie przestępczością i wykroczeniami

2095

targowisk, miejsc handlu

932

parków miejskich, plaży, bulwarów

1565

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

226

/ilość wydanych opinii związanych z lokalizacją punktów sprzedaży i podawania alkoholu/

86

2

 

 

Kontrole sposobu trzymania zwierząt

478

 

Zgłoszenia braku rejestracji psów

3

 

Kontrole miejsc przebywania bezpańskich psów

486

 

Potwierdzenia zgłoszenia psów do odłowu jako bezpańskie

11/23

3

 

 

Doprowadzenie do miejsc zamieszkania /przekazanie do policyjnej izby zatrzymań / przekazanie placówkom medycznym, inne

96

4

 

 

Wypadki, kolizje drogowe, czasowe utrudnienia w ruchu

13

 

Wypadki budowlane, awarie wodno – kanalizacyjne

5

 

 

Uporządkowania terenu, nieruchomości, drogi

91

 

Usunięcia nielegalnych reklam i ogłoszeń

5

 

Poprawy, naprawy, wymiany oznakowania

13

6

 

 

Imprez kulturalno-rozrywkowych, uroczystości religijnych, procesji,  imprez sportowych, festynów, wyborów, zgromadzeń publicznych i innych

41

 

 

7

Ilość podjętych interwencji

1850

8

Liczba legitymowanych osób

1965

9

Akcje obejmujące działania mające na celu rozwiązywanie problemów w określonym czasie i miejscu

3

10

Ujawnione przestępstwa i zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu ich popełnienia

11

11

Konwoje wartości pieniężnych i przedmiotów podlegających ochronie na potrzeby Urzędu Miasta, MOPS i BSOP

153

797 km

96,5 h

 

 

UJAWNIONE WYKROCZENIA I POSTĘPOWANIA Z 2017 ROKU

 

Ilość ujawnionych wykroczeń

 

475

Udzielone pouczenia

 

423

Ilość nałożonych mandatów

 

39

Łączna kwota nałożonych mandatów

 

3 350,00

Ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego

 

10

Ilość odstąpień od kierowania wniosku o ukaranie

 

9

Ilość wniosków przekazanych do prowadzenia Policji

 

13

Zawiadomienia do prokuratury

 

2

Wystawiono tytułów wykonawczych, skierowano upomnień w postępowaniu egzekucyjnym

123 tytuły wykonawcze i 135 upomnień

skutkujących wpływami na kwotę łączną 15 546,04 zł.

Czynności procesowe zlecone przez inne straże

 

117

 

W dniach i godzinach pracy administracji Straży Miejskiej przyjęto 1409 telefonicznych zgłoszeń mieszkańców /1443 w 2016r./ oraz 37 /40 w 2016r./ zgłoszeń od dyżurnego Komendy Policji, 55 /61 w 2016r./ zgłoszeń od operatorów Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, 2 zgłoszenia od Dyżurnego Straży Pożarnej, 3 zgłoszenia z Inspekcji Transportu Drogowego, 11 /7 w 2016r./ zgłoszeń Dyżurnego Pogotowia Ratunkowego, 53 /37 w 2016r./ zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, najczęściej jako typowych, jednorazowych interwencji. W przyjmowanych zgłoszeniach uwzględnić należy także 80 /89 w 2016r./ miejsc zgłoszonych jako zagrożone w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń koordynowanej przez Komendę Miejską Policji oraz sytuacje i wskazania przekazywane w formie pism instytucji i mieszkańców. Analizując zarówno zgłoszone interwencje jak i podejmowane bezpośrednio przez strażników, stwierdzić należy, że najczęściej dotyczyły one:

– niewłaściwych zachowań kierujących pojazdami, parkowania, utrudnień w komunikacji –  36,3% –  /34,5%-2016 r./

–   niszczenia infrastruktury miejskiej, zieleni –  9,27% –  /9,2%-2016 r./

– zaniedbań w utrzymaniu czystości i porządku na posesjach, w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów i psów bezpańskich z  regulaminu utrzymania czystości na terenie miasta – 28,0% – /26,0%-2016 r./

–   zakłócania spokoju i porządku publicznego – 7,3% – /7,3%-2016 r./

–  spożywania alkoholu i pobytu osób nietrzeźwych, nieobyczajne wybryki, głośne zachowania w miejscach publicznych  – 9,43% – /11,3%-2016 r./

–   niewłaściwego zabezpieczenia budynków miejsc i urządzeń użyteczności publicznej, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, niewłaściwego oznakowania –  2,0% – /2,4% – 2016 r./

–   podejrzenia o spalanie odpadów – 3,7% – /2,8% – 2016 r./

–   inne interwencje – 4% – /6,5%-2016r./

Strażnicy kontynuowali rozpoczęte w 2016 roku sprawdzenia i kontrole podmiotów gospodarczych działających w mieście w zakresie realizowania obowiązków związanych z zabezpieczeniem odbioru nieczystości stałych. Przeprowadzono 105 kontroli, w tym 26 rekontroli po stwierdzonych nieprawidłowościach i wydanych zaleceniach. Wykonali także 52 ustalenia dotyczące posesji w mieście pozostających bez osób zameldowanych na stałe i nie objęte zgłoszeniem w ramach deklaracji ustalających odbiór odpadów z nieruchomości. Przeprowadzili 86 kontroli punktów sprzedaży i podawania alkoholu w celu wydania opinii na uzyskanie lub przedłużenie koncesji dla ubiegających się o ten rodzaj działalności.

W okresie od stycznia do końca maja 2017 roku strażnicy realizowali ustalone zadania prewencyjne przy przejściach dla pieszych na Rondzie Kościuszki, ograniczając potencjalne zagrożenia dla pieszych, głównie młodzieży szkolnej w godzinach porannych. Podobnie wspierano policjantów ruchu drogowego w udrożnieniu i poprawie płynności przejazdu na tym rondzie w okresie realizacji remontu nawierzchni ulicy Zjazd. Podejmowane były też działania na ulicach w starej części miasta podczas przebudowy ulicy Polowej i zmianach czasowej organizacji ruchu z ograniczeniami w ulicach przyległych.

Realizowano zapisy „Porozumienia w sprawie współpracy Straży Miejskiej Łomży i Komendy Miejskiej Policji w Łomży w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”, zawarte przez Prezydenta Miasta i Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, które określa ramowo zakres współpracy strażników i policjantów. Raz w miesiącu odbywały się spotkania w ramach Zespołu Zadaniowego d/s Koordynacji Służby Patrolowej jako stała forma obiegu informacji. Zasadniczym kierunkiem współpracy jest współdziałanie i uzupełnianie, eliminowanie zbędnych czynności, dublowania interwencji i sprawdzeń na rzecz działań zachowujących właściwe uprawnienia i kompetencje służb. Wykonano 25 /43 w 2016 r./ służb w ramach patroli łączonych strażników i policjantów, z dzielnicowymi przy działaniach prewencyjnych i w ramach realizowanych programów prewencyjnych oraz służb we współdziałaniu patroli. Wspólnie podejmowane były zabezpieczenia w ruchu drogowym w sytuacjach wymagających większych sił i środków oraz przy okazji działań kontrolno – prewencyjnych na rzecz uczestników ruchu drogowego.

Utrzymywana była bieżąca współpraca z dyżurnymi Komendy Miejskiej i osobami obsługującymi monitoring miasta, także w ramach bezpośredniego kontaktu z patrolami straży. Strażnicy brali czynny udział przy wspieraniu działań policyjnych zabezpieczających imprezy masowe, uroczystości i realizując zadania akcji o charakterze ogólnokrajowym, wojewódzkim i lokalnie w mieście, takich jak:

– „Błysk”, „Trzeźwy Poranek”, „Znicz”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Pieszy” zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowane cyklicznie. W działaniach tych łączono patrole także z Inspektorami Transportu Drogowego, uzupełniając możliwości zwiększenia liczby kontroli na terenie miasta transportu wielkogabarytowego.

– „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Plaża” i inne z programu „Nasze Bezpieczeństwo” ograniczające zagrożenia wśród dzieci i młodzieży, propagujące właściwe zachowania i postępowanie dla unikania i przeciwdziałania zagrożeniom

– „Nie bądźmy obojętni”, „Stop Bezmyślności”, mające zapobiegać skutkom bezdomności, zagrożeń dla osób samotnych eliminowania nietrzeźwych z miejsc publicznych i kierowania ich do zaopatrzenia medycznego, uwrażliwiania mieszkańców na symptomy zagrożeń dla innych. Podjęto tu współpracę także ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Grupą Ratowniczą „Nadzieja” i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej podpisując stosowne porozumienie i realizując ustalone formy współdziałania.

ograniczenie zjawiska handlu wyrobami tytoniowymi i alkoholem bez znaków akcyzy poprzez wsparcie i współdziałanie z Inspektorami Urzędu Celnego i innych służb; strażnicy brali udział w 2 tego rodzaju działaniach.

kontrole na targowisku miejskim z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego i Powiatowego Lekarza Weterynarii rozpoznające możliwość naruszania przepisów ograniczających rozprzestrzenianie ASF

Znaczące było zaangażowanie strażników w organizację zabezpieczenia obchodów i uroczystości okolicznościowo – rocznicowych, świąt i uroczystości religijnych, imprez sportowych i kulturalno-rekreacyjnych, koncertów i plenerowych występów artystycznych, cyklicznych jarmarków rozmaitości, zgromadzeń publicznych stałych i z przemarszami oraz zabezpieczeń czasowych na miejscach zdarzeń, podejrzeń przestępstw, uszkodzeń infrastruktury miejskiej itp. Strażnicy zrealizowali samodzielnie lub we współdziałaniu łącznie 41 /73 w 2016r./ zabezpieczeń imprez i 13 zdarzeń; brało w nich udział 101 strażników. Zabezpieczane były wizyty parlamentarzystów i członków Rządu RP, asystowano podczas upamiętniania rocznic a także uroczystości pogrzebowych z udziałem przedstawicieli władz miasta.

W minionym roku aktywność strażników kierunkowana była w obszary najbardziej zauważalnych i dokuczliwych społecznie zachowań patologicznych zdiagnozowanych i możliwych do wystąpienia oraz w sferę profilaktyki wymuszającej lub jedynie wskazującej właściwe postawy w przestrzeni publicznej. Ograniczeniu uległy działania represyjne co spowodowane było sytuacją kadrową.

Podsumowując pracę i funkcjonowanie Straży Miejskiej Łomży w 2017 roku, określając jej priorytety na rok bieżący i formułując ocenę stanu porządku i spokoju publicznego w mieście z punktu widzenia tej formacji, należy zwrócić uwagę na niezwykle ważne w możliwościach właściwego działania jednostki wyniki konsultacji społecznych i znaczące zmniejszenie zatrudnienia.

Przyjmując wyniki działań Straży Miejskiej Łomży w 2017 roku z odniesieniem do warunków kadrowo-organizacyjnych można jednoznacznie stwierdzić, że nadal utrzymywany jest dobry poziom efektywności i skuteczności pracy strażników przy ewidentnym zmniejszeniu potencjału etatowego w porównaniu do lat wcześniejszych. Ujawnianie nieprawidłowości i wykroczeń wiąże się z właściwą reakcją na zgłoszenia mieszkańców, utrzymywaniem bieżącego kontaktu z przedstawicielami instytucji, administratorami osiedli i wspólnot mieszkańców, radnymi, samorządami osiedlowymi i lokalnymi mediami. Największe znaczenie ma sama obecność patroli w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania prawa. Mieszkańcy jednoznacznie wyrażają oczekiwania obecności takich patroli mając możliwość bezpośredniego kontaktu, sygnalizują i wskazują zjawiska negatywne oraz formułują swoje oczekiwania. Zmniejszenie poziomu restrykcji w formie nakładanych mandatów karnych na rzecz pouczeń i zwracania uwagi, przypominania i uczulania na oczekiwania innych także wpływa wymiernie na ograniczanie zjawisk i zachowań negatywnie kształtujących poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i postrzeganie porządku i spokoju w miejskiej przestrzeni publicznej. Istnieje powszechne zapotrzebowanie na skuteczne, szybkie i sprawne działanie służb i instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie przestrzegania prawa i eliminowanie sytuacji potencjalnie budzących obawy, zagrożenia lub zakłócających wyobrażenie o porządku i spokoju publicznym.

W ostatnich latach bezpieczeństwo, porządek i spokój publiczny w Łomży kształtuje się na podobnym poziomie a opinie mieszkańców o stanie i rodzaju zagrożeń sprowadzają się coraz częściej do określania uciążliwości napotykanych w pobliżu miejsca zamieszkania. Świadczą o tym nie tylko analizy własne służb ale także prowadzone szeroko badania opinii publicznej i bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, ich uwagi, wnioski i zgłoszenia kierowane także do miejskich władz samorządowych. Tym samym Straż Miejska jest niezbędnym narzędziem samorządu do zarządzania miastem zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców. W założeniach miała być i nadal powinna pozostać formacją przeznaczoną do zajmowania się drobnymi naruszeniami porządku, które są dla mieszkańców uciążliwe i kłopotliwe. Ubiegłoroczne konsultacje społeczne pokazały to najdobitniej wskazując jednocześnie kierunki działania straży, także te organizacyjne, konieczne jest podjęcie decyzji planujących jej funkcjonowanie w najbliższych latach.

 

S P O R Z Ą D Z I Ł

       Bogdan Rutkowski