Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 rok, z uwzględnieniem sugestii ŁRDPP, zostanie przedłożone przewodniczącemu Rady Miejskiej Łomży do połowy kwietnia 2015 roku.