Zespół zadaniowy ds. opracowania, monitorowania i aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2016-2021 rozpatrzył wszystkie zgłoszone uwagi. Większość  została uwzględniona.

Nad przyjęciem Strategii głosować będą radni Rady Miejskiej Łomży na najbliższej sesji 25 stycznia.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta  373/2015 poniżej zamieszczamy projekt Strategii.