Z końcem 2020 r. upłynął okres obowiązywania Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus. W lutym 2021 r. Rada Miejska Łomży podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”, zawierającą jednocześnie harmonogram oraz tryb prac i konsultacji nad Strategią. Prace nad opracowaniem Strategii zakończą się z 31 grudnia 2021 r.

Zasady opracowania Strategii określa Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1295 z późn. zm.). Wprowadza ona na poziomie lokalnym strategię rozwoju gminy, stanowiącą podstawę do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Ustawa wyznacza nowe podejście w zakresie opracowania strategii rozwoju gminy, wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego miasta.

Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 realizowana będzie z zachowaniem zasad partycypacji społecznej, przy udziale m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz radnych i prezydenta. Przygotowaniem dokumentu zajmować się będzie powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030.

Odpowiedzialnym za nadzór nad opracowaniem Strategii jest Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży  – tel. (86) 215 67 98.

Informacje z przebiegu prac dostępne będą na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży www.lomza.pl.