Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem Programu Rozwoju Miasta Łomża. Z dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, ul. Stary Rynek 14, pok. 110, od dnia 09.11.2015 r. do dnia 30.11.2015 r. w godz. od 8.00 do 15.00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2001.130.1450 z późn. zm.), na adres email: joanna.pliszewska@um.lomza.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Łomża.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=12429