Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki, z którego inicjatywy odbyło się spotkanie podkreśla, że istotnym argumentem przemawiającym za segregacją odpadów jest ochrona środowiska naturalnego. – Sortowanie śmieci oraz późniejsze odzyskiwanie z nich różnych surowców to skuteczna metoda, by zapobiec stopniowemu przepełnianiu się składowisk odpadów. Recykling umożliwia nam ponadto wyraźne ograniczenie zużycia surowców naturalnych różnego typu – mówi Andrzej Garlicki.

Dyskusja skupiła się na dwóch kwestiach. Pierwszą była poprawa infrastruktury tak, by ułatwiała mieszkańcom selektywną zbiórkę odpadów. Zwracano tutaj uwagę na przebudowę i ogrodzenie altan śmietnikowych, ich zadaszenie lub właściwe zamykanie pojemników, by warunki atmosferyczne nie obniżały jakości zbieranych selektywnie odpadów. Podkreślano także przypisanie altan do konkretnych bloków oraz odpowiednie ich oznakowanie. W wielu miejscach naszego miasta jest to już skutecznie realizowane.

Drugą podnoszoną kwestią było zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów. Zwracano uwagę, że jednym ze sposobów, zwiększających poczucie odpowiedzialności wśród mieszkańców, może być monitoring altan. Z uwagi na koszty mogą to być mobilne kamery, które byłyby umieszczane doraźnie w miejscach, w których stwierdzana jest zła segregacja odpadów. Zauważono także, że zarządcy wielolokalowych budynków powinni podzielić deklaracje śmieciowe tak, by konkretne bloki przypisać do danej altany śmietnikowej. Wówczas sprawiedliwsze byłoby ewentualne naliczanie opłaty podwyższonej za nieprawidłowości przy segregowaniu odpadów. Podkreślano, że mieszkańcy muszą mieć świadomość, iż zła segregacja będzie wiązała się z kosztami. – Jeżeli po kontrolach nałożona zostanie na spółdzielnię opłata podwyższona, to będą ją musieli pokryć mieszkańcy bloków, do których przypisana jest altana śmietnikowa, na której będą stwierdzone nieprawidłowości – informowali spółdzielcy. Podkreślano także konieczność odpowiedniej edukacji dzieci, które na prawidłową segregację będą zwracały uwagę swoim rodzicom.

Miasto Łomża rozpoczęło regularne kontrole segregacji odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej. W połowie roku planowana jest publikacja na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego informacji dotyczącej złych i dobrych praktyk w wymiarze właściwej segregacji.

Na zakończenie spotkanie jego uczestnicy przyjęli deklarację czystości o następującej treści:
W dniu 22 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Łomża oraz przedstawiciele Łomżyńskich Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Zarządcy Nieruchomości zgodnie zadeklarowali podjęcie wspólnych działań na rzecz poprawy utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża.
Miasto zabezpiecza możliwości organizacyjne i prawne należytego działania w tym zakresie natomiast Spółdzielnie, Wspólnoty oraz Zarządcy stworzą mieszkańcom możliwości skutecznego i zgodnego z prawem, selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.  Kontynuowane i podejmowane działania to między innymi:
– ogrodzenie i zadaszenie wszystkich altan śmietnikowych przy blokach mieszkalnych (ewentualnie zapewnienie zamykanych pojemników)
– objęcie altan monitoringiem wizyjnym stacjonarnym lub mobilnym
– przyporządkowanie altan do konkretnych nieruchomości
– zamknięcie altan – udostepnienie kluczy/kart dostępu tylko dla mieszkańców danych nieruchomości
– kontynuowanie edukacji mieszkańców (umieszczenie plakatów, ulotek, informacji dot. prawidłowej segregacji, terminów odbioru np. gabarytów, informacji nt. możliwości oddania odpadów do PSZOK-u)
Zgodnie oceniono, iż należy systematycznie eliminować z miejskiej przestrzeni publicznej wszelkie nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami i propagować wszelkie „dobre praktyki”.  
Uczestnicy spotkania: SM „Starówka”, SBM „Jedność”, Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości  „Zorza”, Socha Zarządzanie Nieruchomościami, MIENIE Administratorzy Nieruchomości Iwona Perkowska, NEGRESKO, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nr 23471/23, LIDER Nieruchomości Magdalena Wybraniak, SM „Perspektywa”, Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Usługi Komunalne BŁYSK Marianna Marczyk, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży, Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Łomży, radny Andrzej Podsiadło, z-ca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.