Do 27 maja można składać propozycje projektów do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Tym razem zadania mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i osiedlowej. Aby pomysł mógł zostać poddany pod głosowanie mieszkańców musi zostać właściwie przygotowany i zgłoszony na odpowiednim formularzu. Na pomysły mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 zaplanowano 2.500.000 zł.

Zgodnie z przepisami, jeden mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę zadań. Powinien jednak zgromadzić co najmniej 10 osób popierających pomysł, które podpiszą się na liście umieszczonej w formularzu zgłoszenia zadania (w przypadku zadań osiedlowych muszą to być mieszkańcy osiedla, w przypadku zadań ogólnomiejskich – mieszkańcy dowolnej części Łomży). Jeżeli zadanie zgłasza lub popiera osoba poniżej 16 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (podpis na formularzu i liście poparcia).

W tym roku zadania można zgłaszać w 2 kategoriach: ogólnomiejskiej i osiedlowej.

Na pomysły mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 zaplanowano 2.500.000 zł, w tym na realizację zadań:
a) ogólnomiejskich – 1.000.000 zł, tym: 900.000 zł na zadania o charakterze inwestycyjnym oraz 100.000 zł na zadania o charakterze społecznym,
b) osiedlowych – po 100.000 zł na każde osiedle.
Koszt pojedynczego zadania o charakterze inwestycyjnym zgłoszonego w ramach kategorii zadań ogólnomiejskich nie może przekroczyć 700.000 zł.
Koszt pojedynczego zadania o charakterze społecznym nie może przekroczyć:
a) w kategorii zadań ogólnomiejskich – 50.000 zł,
b) w kategorii zadań osiedlowych – 20.000 zł.

Jeżeli masz problemy lub wątpliwości w tym zakresie, skorzystaj z pomocy urzędników. Pomożemy ci ustalić, czy działka, na której planujesz zadanie jest własnością Miasta Łomża i przygotować kosztorys. Pamiętaj, by w formularzu podać swoje dane jako autora pomysłu, a także podpisy i dane 10 osób, które popierają zadanie. Nie zapomnij podać numeru telefonu i adresu email. Poniżej podpowiadamy, jak zgłosić zadanie – krok po kroku.

Zgłaszanie zadań:

KROK 1
Zastanów się, co chcesz stworzyć lub zmodernizować i w ramach jakiej kategorii będziesz zgłaszał swój pomysł.

KROK 2
Spotkaj się z sąsiadami, znajomymi i innymi, których może zainteresować projekt. Wspólnie się zastanówcie nad potrzebą proponowanego zadania, jego wielkością, rozmachem, ale także lokalizacją i kosztorysem. Zawsze możesz poprosić urzędników o pomoc np. w wycenie zadania lub ustalenia czy dana działka jest własnością miasta.

KROK 3
Wypełnij wniosek bezpośrednio na stronie lomza.konsultacjejst.pl lub pobierz formularz z załącznika

KROK 4
Zbierz na formularzu 10 podpisów mieszkańców Łomży popierających Twoje zadanie. W przypadku kategorii osiedlowej, podpisać się powinni mieszkańcy osiedla, którego dotyczy Twoje zadanie.

KROK 5
Złóż formularz w najwygodniejszy dla Ciebie sposób:
– wyślij pocztą na adres – Urząd Miejski, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
– złóż osobiście w ratuszu (parter),
– lub skorzystaj z formularza elektronicznego i załącz skan listy poparcia zadania.

KROK 6
Po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania, zadbaj o promocję swojego pomysłu. Rozpropaguj go wśród sąsiadów i znajomych, reklamuj go w mediach społecznościowych, uruchom kreatywność i spraw, aby wszyscy o nim usłyszeli!

Zadania miasta:

Zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zadanie musi mieścić się w granicach kompetencji organów samorządowych. Według ustawy o samorządzie gminnym do zadań miasta należą sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie lomza.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.