Zapraszam na VIII Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska” w Łomży (na podstawie Uchwały nr 5 Zarządu Oddziału Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska” z dn. 9.11.2015). Zebranie odbędzie się Domku Pastora ul. Krzywe Koło 1 – 17 grudnia 2015 r. (czwartek)  o godzinie 15.30. Jednocześnie informuję, że zgodnie z & 18 ust. 2 Statutu, w wypadku braku kworum w pierwszym terminie, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 16.00 bez względu na liczbę  obecnych członków uprawnionych do głosowania.

                                                                                          Serdecznie zapraszam
                                                                                           w imieniu Zarządu Oddziału SWP
                                                                                           Hanka Gałązka – prezes

                                                  Porządek Obrad
 VIII  Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska” w Łomży w dniu 17.12.2015 r

I  termin – godz. 15.30
II termin – godz. 16.00
1. Otwarcie obrad VIII Walnego Zebrania Członków Oddziału przez Prezesa SWP
2. Wybór prezydium
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad
5. Wybór Komisji Walnego Zebrania:
– Komisji Mandatowej
– Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
– Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie ustępujących władz:
a)  sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia za kadencję w latach 2012- 2015
b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za kadencję w latach 2012 – 2015
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjecie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującym władzom.
9.Wybór nowych władz
10. Przerwa kawowa
11.Wybór Delegatów na IX  Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
13. Ogłoszenie wyników wyborów
14. Podjęcie Uchwał i Wniosków
15. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Oddziału.