2 października 2020 r., po dokonaniu przez Radę Budżetu Obywatelskiego oceny formalnej złożonych wniosków, opublikowane zostały wstępne listy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w BO 2021. W czasie przewidzianym na składanie odwołań od decyzji Rady BO w sprawie zadań niedopuszczonych do głosowania, do Prezydenta Miasta Łomża wpłynęło jedno odwołanie, dotyczące zadania: „Miejski punkt widokowy na dolinę rzeki Narew”. Zadanie uznane zostało jednak za niemożliwe do realizacji we wskazanej przez wnioskodawcę lokalizacji.

Harmonogram BO 2021:

12 – 16 października – zgłaszanie protestów do zadań dopuszczonych do głosowania
19 – 23 października – rozpatrywanie protestów od zadań dopuszczonych do głosowania
26 października – ostateczne ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie
27 października – 2 listopada – działania informacyjne
2 – 20 listopada – głosowanie
23 listopada – 12 grudnia – liczenie głosów
15 grudnia – ogłoszenie wyników