Prezydent Łomży do udziału w konkursie zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne), spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne, placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, jednostki świadczące opiekę medyczną i inne instytucje współpracujące z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi na terenie Miasta.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać w dwóch kategoriach:

•     „ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU” – dwie nagrody/dwa tytuły, w tym jedna nagroda/jeden tytuł dla osoby do 20. roku życia
•    „ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU”

Zgłoszenia kandydatów/wydarzeń będą przyjmowane na podstawie: wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz KLAUZULI INFORMACYJNEJ wraz z podpisaną zgodą wnioskodawcy (jeśli jest osobą fizyczną) i kandydata do nagrody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji konkursu dostępnych w: Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1, na stronie www.lomza.pl w zakładce Organizacje pozarządowe (pod artykułem).

Kartę zgłoszenia wraz z podpisaną Klauzulą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych nalezy dostarczyć do siedziby organizatorów:

•    drogą mailową na adres: ngo@um.lomza.pl (skan wypełnionego formularza wraz z klauzulą)
•    złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14
•    wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Zgłoszenia kandydatów/wydarzeń należy dokonać do 30 października 2018 r.

Kontakt: Centrum Współdziałania Społecznego, tel. 86 216 80 68

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie i zgłaszania swoich kandydatów.