W ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża” w miesiącach styczeń-luty br. przeprowadzany został audyt miejski, którego podstawowym celem było wyznaczenie Obszaru Zdegradowanego oraz Obszaru Rewitalizacji. Łącznie w delimitacji obszarów przeanalizowano 50 wskaźników, w tym 42 ze sfery społecznej, 3 ze sfery gospodarczej, 1 ze sfery przestrzenno-funkcjonalnej, 2 ze sfery środowiskowej oraz 2 ze sfery technicznej. W diagnozie użyto również wskaźników obrazujących sytuację na poszczególnych osiedlach (łącznie 15 osiedli), spełniające istotną rolę w projektowaniu działań rewitalizacyjnych.

– Zdefiniowanie rodzajów ryzyka obecnych w poszczególnych osiedlach, a przede wszystkim w wyznaczonych obszarach zdegradowanych i rewitalizacji pozwolą wskazać sposoby na ich minimalizację. Tym samym takie działanie pozwoli określić mocne strony oraz potencjał obszaru, a przede wszystkim wykaże istotne potrzeby mieszkańców miasta – powiedziała zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk.

W najbliższym czasie planowane jest pogłębienie dotychczas zgromadzonej wiedzy miedzy innymi poprzez spotkania z mieszkańcami wyznaczonych obszarów i uwzględnianiu opinii wszystkich grup zainteresowanych rozwiazywaniem prawdziwych problemów lokalnej społeczności.

Chcielibyśmy również poznać opinie mieszkańców Łomży na temat dotychczas prowadzonych działań w zakresie rewitalizacji. W związku z powyższym przedstawiamy wyniki przeprowadzonego audytu miejskiego. Swoje uwagi i opinie można przedstawić:

  • Bezpośrednio w Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1 (p.5), 18-400 Łomża,
  • Za pomocą poczty mailowej: b.kruszewska@um.lomza.pl,