Kontakt – Centra Zarządzania Kryzysowego – mapa

Kontakt do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

Odpowiednikami WCZK na szczeblu powiatów (w województwie podlaskim jest 14 powiatów) oraz miast na prawach powiatu (w województwie podlaskim są trzy takie miasta: Białystok, Łomża i Suwałki) są odpowiednio:

 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – PCZK
 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – MCZK

POwiatowe centra zarządzania kryzysowego zapewniają przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz  wykonują odpowiednio zadania przypisane dla wojewódzkich centr zarządzania kryzysowego.

Zadania PCZK i MCZK – wynikające z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnie­nia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowe­go organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykry­wania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monito­ring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby pod­wyższania gotowości obronnej państwa.
 8. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone w art. 22 ust. 1 i 2 ustawu z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.
 9. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone w art. 92 ust. 1d i art. 93 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska.

Dane teleadresowe PCZK i MCZK

PCZK Augustów (powiat augustowski)
16-300 Augustów, ul. Brzostowskiego 2 (siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 87 643 81 27; fax 87 643 34 37; e-mail: kppspau@straz.bialystok.pl

MCZK Białystok (miasto Białystok)
15-062 Białystok, ul. Warszawska 3 (siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 85 743 61 48; 85 743 61 49; fax 85 743 65 33; e-mail: mczk@um.bialystok.pl

PCZK Białystok (powiat białostocki)
15-569 Białystok, ul. Borsucza 2 (siedziba starostwa) e-mail: pczk@powiatbialostocki.pl;
15-062 Białystok, ul. Warszawska 3 (siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 85 670 27 60, 85 676 99 81, 85 676 99 82, 85 670 36 60; fax 85 676 99 89; e-mail: kmpspbk.msk@straz.bialystok.pl

PCZK Bielsk Podlaski (powiat bielski)
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Poniatowskiego 11 (siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 85 731 91 01; fax 85 731 91 08; e-mail: kppspbp@straz.bialystok.pl

PCZK Grajewo (powiat grajewski)
19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 74 (siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 86 272 02 10, 86 272 02 11; fax 86 272 02 12; e-mail: kppspgr@straz.bialystok.pl
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A (siedziba Starostwa Powiatowego)
tel. 86 273 84 60; 86 273 84 63; fax 86 273 84 62;

PCZK Hajnówka (powiat hajnowski)
17-200 Hajnówka, ul. 11-go Listopada (siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 85 682 95 91; fax 85 682 95 92; e-mail: kppspha@straz.bialystok.pl

PCZK Kolno (powiat kolneński)
18-500 Kolno, ul. Strażacka 3 (siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 86 278 91 00; fax 86 278 91 09; e-mail: kppspko@straz.bialystok.pl

MCZK Łomża (miasto Łomża)
18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14 (siedziba Urzędu Miejskiego)
tel. 86 215 67 22; tel./fax 86 216 37 30; e-mail: mczk@um.lomza.pl

PCZK Łomża (powiat łomżyński)
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (siedziba Starostwa Powiatowego)
w godz. pracy 7.30 – 15.30 – tel. 86 215 69 00; 86 215 69 24; 86 215 69 19; fax 86 215 69 04; e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl ; waclaw.sierbinski@powiatlomzynski.pl ; zarzadzanie.kryzysowe@powiatlomzynski.pl  
po godz. pracy 15.30 – 7.30 i w dniach wolnych – tel. 723 209 418

PCZK Mońki (powiat moniecki)
19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 18 (siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 85 727 81 00; fax 85 727 81 09; e-mail: kppspmo@straz.bialystok.pl
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5A (siedziba Starostwa Powiatowego)
tel. 85 727 88 00; fax 85 727 88 30

PCZK Sejny (powiat sejneński)
16-500 Sejny, ul. Strażacka 2 (siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 87 516 38 30; fax 87 516 38 51; e-mail: kppspse@straz.bialystok.pl
16-500 Sejny, ul. 1-go Maja 1 (siedziba Starostwa Powiatowego)
tel. 87 516 20 66; fax 87 516 20 13

PCZK Siemiatycze (powiat siemiatycki)
17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 31 (siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 85 656 52 00; 85 656 52 16; fax 85 656 52 10; e-mail: kppspsi@straz.bialystok.pl

PCZK Sokółka (powiat sokólski)
16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 8 (siedziba Starostwa Powiatowego)
w godz. pracy: 7.30-15.30 – tel. 85 711 08 15; fax 85 711 20 08; e-mail: pczk@sokolka-powiat.pl
16-100 Sokółka, ul. Kościuszki 4 (siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
po godz. pracy i w dni wolne  – tel. 85 722 99 00; fax 85 722 99 03; e-mail: kppspso@straz.bialystok.pl

MCZK Suwałki (miasto Suwałki)
16-400 Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 1 (siedziba Urzędu Miasta Suwałki)
tel. 87 562 80 11; fax 87 562 80 93; kom. 0 662 364 102; e-mail: czk@um.suwalki.pl

PCZK Suwałki (powiat suwalski)
16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 60 (siedziba Starostwa Powiatowego)
w godz. pracy: 7.30-15.30 – tel. 87 565 92 54; fax 87 565 92 56 lub sekretariat Starosty tel. 87 565 92 03; fax 87 566 47 18; email: sekretariat@powiat.suwalski.pl
po godz. pracy i w dni wolne – tel. kom. 608 637 757; email: pczk@powiat.suwalski.pl

PCZK Wysokie Mazowieckie (powiat wysokomazowiecki)
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 6 (siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 86 275 81 00; fax 86 275 81 09; e-mail: kppspwm@straz.bialystok.pl

PCZK Zambrów (powiat zambrowski)
18-300 Zambrów, ul. Sadowa 4 (siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
tel. 86 276 31 80; 86 276 31 81; fax 86 276 31 89; e-mail: kppspza@straz.bialystok.pl