– Kochani łomżyniacy, chciałbym z najwyższym szacunkiem powitać przede wszystkim tych, którzy przyjechali z różnych stron Polski. Jestem ogromnie wdzięczny, że mogłem spotkać się w tym znakomitym, dostojnym gronie. Dziękuję zarządowi najstarszej organizacji pozarządowej w Łomży za tę piękną, wzorcową współpracę. 55 lat to piękny wiek i za Towarzystwem – pasmo sukcesów. Słuchamy Waszych rad, podpowiedzi, czytamy „Wiadomości Łomżyńskie”, kontaktujemy się bezpośrednio i stale. Serdecznie dziękuję za te ogromna pracę na rzecz Łomży i za to, że jesteście wspaniałymi ambasadorami naszego miasta wszędzie gdzie przebywacie. Zapraszam do odwiedzania Łomży i zapraszam do Ratusza – mówił do delegatów Mieczysław Czerniawski.
Lech Marek Szabłowski natomiast przyszedł z albumem wydanym z okazji 500-lecia województwa podlaskiego i listem gratulacyjnym: „TPZŁ to stowarzyszenie, którego działalność pięknie wpisała się w przestrzeń kultury. Ono nadaje ton życiu społecznemu i może stanowić punkt odniesienia i wzór dla innych organizacji w kraju. Gratuluję całokształtu dokonań w dokumentowaniu i popularyzacji kulturowej przeszłości i teraźniejszości regionu, jego dorobku, ludzi, zdarzeń. Dziękuję za pielęgnowanie  i budowanie tożsamości regionalnej oraz utrwalanie poczucia identyfikacji lokalnej i przynależności do Małej Ojczyzny”.
Z bardzo obszernego sprawozdania zaprezentowanego przez ustępującego prezesa ZG Zygmunta Zdanowicza, że Towarzystwo skupia ponad tysiąc członków w Oddziałach w Białymstoku, Gdańsku, Jedwabnem, Koszalinie, Krakowie, Łomży, Małym Płocku, Nowogrodzie, Olsztynie, Stawiskach, Warszawie, Zambrowie i Zbójnej. Najwyższy przyrost liczby członków odnotowano w oddziale łomżyńskim – jest tu ich już ponad 370. Przy sądzie i prokuraturze oraz w Teatrze Lalki i Aktora, Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości funkcjonują koła TPZŁ, a koła młodzieżowe skupiają uczniów I, II, III liceum ogólnokształcącego, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Publicznym Gimnazjum nr 6. Lista członków wspierających, którzy finansowo i rzeczowo wspierają Towarzystwo zawiera ponad 30 pozycji.
W minionej kadencji, dzięki dobrej współpracy z łomżyńskimi instytucjami i firmami zrealizowano wiele udanych przedsięwzięć. Prezes Zdanowicz zaliczył do nich m.in. jedna z pierwszych imprez przygotowujących miasto do obchodów 600-lecia nadania praw miejskich – we współpracy z PG nr 8, wyremontowanie i ponowne odsłonięcie pomnika poświęconego powstańcom listopadowym na zabytkowym cmentarzu, organizacja uroczystości 150 rocznicy powstania styczniowego na tzw. „Mokrej Łączce”, współudział z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w realizacji sesji naukowej poświęconej Wiesławie Szymańskiej – konserwatorowi zabytków, wielce zasłużonej dla Ziemi Łomżyńskiej, wystąpienie z wnioskiem i doprowadzenie do szczęśliwego finału nadania p. Donacie Godlewskiej tytułu Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Agrobiznesu czy tez udział w konsultacjach programów rozwoju miasta i województwa. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć było ufundowanie i odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci więzionych i pomordowanych mieszkańców Łomży, Ziemi Łomżyńskiej i regionu przez funkcjonariuszy ubecji. Przedstawiciele Towarzystwa uczestniczą w pracach Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Łomży, w Radzie Społecznej Muzeum Północno-Mazowieckiego, Radzie Społecznej Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Opublikowano 12 kwartalników „Wiadomości Łomżyńskie”, rocznik 11 „Ziemia Łomżyńska”, książki „Olsztyńscy łomżyniacy”, „Zapachniało masłem i wolności ą oraz „Brązowym szlakiem przez Białoruś” O. Jana Bońkowskiego, 6 edycji kart świątecznych „Betlejem Łomżyńskie” i „Alleluja Łomżyńskie” według projektów Teresy Adamowskiej.  Utworzono stronę internetową www.lomzynaicy.org. Kontynuowano prace przy ratowaniu zabytków łomżyńskiego cmentarza. Podczas kwest od roku 2010 zebrano w sumie  ponad 120 tys. zł. I dzięki temu uratowano 38 zabytkowych obiektów za łączna kwotę blisko 130 tys. zł. W ub.r., z udziałem ponad 200 osób, odbył się 14. Zjazd Wychowanków i Nauczycieli Szkół Ziemi Łomżyńskiej. Powstała Rada Profesorska Ziemi Łomżyńskiej, skupiająca ponad 70 naukowców  z tytułem profesora różnych specjalności, która będzie służyć radą, pomocą, konsultacją wszystkim którzy tego będą potrzebowali.  Odbyły się trzy kolejne edycje konkursu na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe o tematyce łomżyńskiej oraz pierwsza edycja konkursu na wspomnienia łomżyńskie. W galerii „Na Sienkiewicza” zorganizowano sześć wystaw: dwie ekspozycje kart świątecznych, dwie „Rozmaitości Wielkanocnych” z GOK Zbójna, fotograficzną „Z mojego okna” Iwo Świątkowskiego oraz wystawę Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie „Adam Chętnik – patriota, uczony, społecznik – polityk”. Obecnie czynna tam jest wystawa białostockiego oddziału IPN „W imieniu Rzeczypospolitej. Skazani na śmierć”. W sumie, w ciągu trzech lat przedstawiciele Towarzystwa byli organizatorami lub współorganizowali kilkaset przedsięwzięć o różnym charakterze.
W bardzo ożywionej dyskusji nad sprawozdaniem wzięli udział: Jan Borawski (Białystok), Zygmunt Wierciszewski (Gdańsk), Ewa Chętnik – Donatowicz (Kraków), Tadeusz Rawa (Białystok), Franciszek Tarnowski (Zambrów), prof. Henryk Piaścik (Olsztyn), Andrzej Bebłowski (Warszawa), Sławomir Małachowski (Łomżą), prof. Adam Dobroński (Białystok), Zbigniew Nasiadko (Białystok), Aleksandra Narolewska (Łomża), Henryk Gała (Drozdowo), Andrzej Tomaszewski (Koszalin), prof. Zygmunt Zalewski (Olsztyn), Krystyna Michalczyk – Kondratowicz (Łomża) , Zdzisław Kryszk (Gdańsk) i Marian Filipkowski (Olsztyn).
Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Wybrano 15-osobowy Zarząd Główny. Prezesem został ponownie Zygmunt Zdanowicz (100 proc. poparcie), wiceprezesami: Józef Babiel i Wawrzyniec Kłosiński, sekretarzem Waldemar Pędziński a skarbnikiem – Edward Matejkowski. Członkami prezydium zostali: Krystyna Michalczyk – Kondratowicz i Jerzy Łuba. Przewodniczącym Głównej Komisji rewizyjnej został Kazimierz Frąckiewicz a Sądu Koleżeńskiego – Józef Piątek – burmistrz Nowogrodu.
Uchwalono także główne kierunki pracy Towarzystwa do roku 2016. Koncentrować się będą one wokół ochrony dziedzictwa narodowego, promocji Łomży i Ziemi Łomżyńskiej, „odmładzania” szeregów organizacji, rozwijania działalności wydawniczej a także uczczenia trzech łomżyniaków, którzy odegrali chlubną rolę w powstaniu styczniowym. Prof. Dobroński apelował o pisanie lokalnych historii powstańczych i opracowanie dokumentacji tego jednego z najważniejszych polskich zrywów niepodległościowych.
– Dbajmy o naszą Łomżę, bo nie mamy nic cenniejszego. Nie możemy być obojętni na wszystkie jej potrzeby, na wszystko to co dzieje się nad Narwią. My po prostu jesteśmy „dotknięci” Łomżą – mówił prof. Henryk Piaścik z Olsztyna i przekazał do biblioteki Towarzystwa prawdziwe białe kruki –  trzy książki  – co ciekawe – wydane w Łomży w roku 1936 w serii „Biblioteka dobrej książki”.