Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad II sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Odebranie ślubowania od osób, których nie było na poprzedniej sesji.
4. Wybór komisji rewizyjnej.
5.  „Co my wiemy o młodzieżowych radach?”. Wprowadzenie do tematu działalności rad- wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego, warsztaty.
6. Wyrażenie opinii w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej.
7. Opracowanie planu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej na 2017 rok.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Tomasz Chojnicki
Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży