Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad przez przewodniczącego MRM
2.    Ślubowanie radnych po raz pierwszy uczestniczący w sesji
3.    Zatwierdzenie porządku obrad
4.    Wybór dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza MRM
5.    Sprawy różne
6.    Zakończenie obrad