Zgłoszone przez Mieszkańców zadania zostaną zweryfikowane od strony formalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego. Członkowie Zespołu Koordynującego, wraz z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Urzędu, ocenią:
– Zgodność z obowiązującą Strategią Miasta
– Obiektywną możliwość realizacji
– Szacunkowy koszt zadania
– Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz niesprzeczność z planami inwestycyjnymi Miasta
– Kosztów utrzymania

Nie będą oni oceniać, czy dany projekt im się podoba, a jedynie sprawdzą, czy wszystko jest z nim w porządku od strony formalnej, tzn. czy dotyczy on majątku miejskiego, zadań samorządu, czy koszt jest właściwie oszacowany i nie przekracza kwoty 220.000 zł, a w przypadku Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego kwoty 100.000 zł. Zespół sprawdzi także czy zadanie nie jest uciążliwe, czy jest ogólnodostępne, a także czy samorząd ma zabezpieczone pieniądze na pokrycie kosztów zadania (np. na utrzymanie). Na tej podstawie Zespół Koordynujący sporządza listę zadań do głosowania, w którym to sami Mieszkańcy zadecydują, które zadania będą realizowane.
Urzędnicy weryfikują zgłoszone zadania przy pomocy karty oceny formalnej.