Aby pomysł mógł zostać zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego lub MBO, musi zostać właściwie przygotowany i zgłoszony na odpowiednim formularzu. Jeżeli masz problemy lub wątpliwości w tym zakresie, skorzystaj z pomocy urzędników. Pomożemy sprawdzić, czy planowane zadanie dotyczy majątku miejskiego i przygotować kosztorys. Pamiętaj, że zadanie może być zgłoszone tylko na odpowiednim formularzu, zawierać dane wnioskodawcy oraz podpisy i dane 10 osób, które popierają pomysł. Nie zapomnij o danych do kontaktu – być może Zespół Koordynujący zechce doprecyzowania szczegółów dotyczących zadania. Gdy będzie ogłoszona ostateczna lista zadań, możesz rozpocząć akcję promującą swój pomysł. Zachęć do głosowania sąsiadów i znajomych, reklamuj go na portalach społecznościowych, uruchom kreatywność i spraw, aby wszyscy o nim usłyszeli!

Zgłaszanie zadań

KROK 1
Zastanów się co chcesz stworzyć lub zmodernizować i w ramach jakiej kategorii będziesz zgłaszał swój pomysł (Budżet Obywatelski lub Młodzieżowy Budżet Obywatelski)
KROK 2
Spotkaj się z sąsiadami, znajomymi i innymi, których może zainteresować projekt. Wspólnie się zastanówcie nad potrzebą proponowanego zadania, jego wielkością, rozmachem, ale także lokalizacją i kosztorysem. Zawsze możesz poprosić urzędników o pomoc np. w wycenie zadania lub ustalenia czy dana działka jest własnością miasta.
KROK 3
Pobierz formularz zgłaszania zadań ze strony internetowej www.lomza.pl  lub wypełnij wniosek bezpośrednio na stronie.
KROK 4
Zbierz 10 podpisów poparcia Twojego zadania. Zgłaszając pomysł internetowo pamiętaj o dostarczeniu listy poparcia do Urzędu Miejskiego w Łomży. To jeden z podstawowych warunków dalszej weryfikacji.
KROK 5
Po ogłoszeniu listy projektów zadbaj o promocję swojego zadania. Rozpropaguj go wśród sąsiadów i znajomych, by jak najwięcej osób na niego zagłosowało.

Zadania miasta
Zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zadanie musi mieścić się w granicach kompetencji organów samorządowych. Według ustawy o samorządzie gminnym do zadań miasta należą sprawy:
•    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
•    ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
•    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
•    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
•    lokalnego transportu zbiorowego,
•    ochrony zdrowia,
•    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
•    gminnego budownictwa mieszkaniowego,
•    edukacji publicznej,
•    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
•    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
•    targowisk i hal targowych,
•    zieleni gminnej i zadrzewień,
•    cmentarzy gminnych,
•    porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
•    utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
•    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
•    wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
•    promocji gminy,
•    współpracy z organizacjami pozarządowymi,
•    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gdzie i kiedy zgłaszać pomysły?
Zadanie musi być złożone na odpowiednim formularzu  w dniach 1-24 marca 2019 r.

Sposoby złożenia formularza
•    wysłanie listem na adres Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski–INICJATYWY”,
•    złożenie osobiście w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1,
•    przez Internet, przesyłając wypełniony, zeskanowany formularz na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
•    przez Internet, wypełniając formularz w wersji elektronicznej

W przypadku wysłania zgłoszenia drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Każdy Mieszkaniec może zgłosić wyłącznie jedno zadanie.