Łomżyńska Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Prezydenta Łomży w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do jej zadań należy:
•    opiniowanie strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej,
•    opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
•    opiniowanie projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
•    opiniowanie wniosków w sprawie przyznania stypendiów i nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
•    opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta,
•    koordynowanie i ocena imprez sportowych i rekreacyjnych współfinansowanych z budżetu miasta Łomży,
•    inspirowanie i propagowanie działań służących rozwojowi kultury fizycznej.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, dyscyplinę sportu z jaką jest związany lub klub, który reprezentuje oraz dane do kontaktu.