·         50% miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przedmiotowe zwolnienie przysługuje gospodarstwom domowym, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.).
·         20% miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przedmiotowe zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym.

ZWOLNIENIE ZWIĄZENE Z KRYTERIUM DOCHODOWYM
Kryterium dochodowe od 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296) wynosi:
a)      dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł;
b)      dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł.
Dochód nie może przekroczyć powyższych kwot na osobę uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Z ulgi może skorzystać właściciel nieruchomości, który:
·         ma złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
·         oraz dołączy do deklaracji dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty, wszystkich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Częściowe zwolnienie z opłat będzie obowiązywało od kolejnego miesiąca, w którym zostały złożone przez właściciela nieruchomości stosowne dokumenty.

W przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń, niezwłocznie należy poinformować organ zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 9 pkt.1 ww. ustawy kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata.

Właściciele nieruchomości korzystający ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokumenty potwierdzające możliwość skorzystania z ulgi, dostarczają:
·         w przypadku zabudowy wielorodzinnej bezpośrednio do Zarządcy nieruchomości,
·         w przypadku zabudowy jednorodzinnej do Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, pok. 104.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1.       miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2.       składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3.       kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dokumenty potwierdzające dochody rodziny:
1.       Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
2.       Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
3.       Dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia wstanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej.
4.       Zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej, własnoręcznie napisane oświadczenie
5.       Zaświadczenie/decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o wysokości otrzymywanych świadczeń pieniężnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
6.       Zaświadczenie/decyzja o wysokości dodatku mieszkaniowego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
7.       Zaświadczenie/decyzja  o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz z dodatkami.
8.       Decyzja wyroku sądu o wysokości alimentów, zaświadczenie o wysokości alimentów wypłacanych przez Fundusz Alimentacyjny.
9.       W przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości i formie opodatkowania:
•        opodatkowanie na zasadach ogólnych zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy.
•        opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem oświadczenie o wysokości dochodu, wymiaru składki oraz na podstawie dowodu opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
10.   Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł)
•        zaświadczenie o wysokości opłacanych składek z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
11.   W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
12.   W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
13.   W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
14.   W przypadku dochodu utraconego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, należy złożyć zaświadczenie o dochodach z miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Do dochodu nie wlicza się:
1.       jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2.       zasiłku celowego;
3.       pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4.       wartości świadczenia w naturze;
5.       świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6.       dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7.       świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 i 924);
8.       jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wypłacane z ubezpieczenia społecznego;
9.       zasiłek pogrzebowy;
10.   dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i z tytułu urodzenia dziecka;

ZWOLNIENIE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
Zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1754).
Zgodnie z ustawą przez rodzinę wielodzietna rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Ze zniżki mogą skorzystać rodzice lub rodzic, którzy obecnie mieszkają sami lub mieszkają i tworzą wspólne gospodarstwo domowe ze swoimi dziećmi (zniżka dotyczy również dzieci bez względu na wiek tworzących wspólnego gospodarstwo domowe).

 

tekst: Agnieszka Młynarczyk